หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ เกียรติบัตรกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน คะแนน หมายเหตุ
ทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ม.4 - 6) ศิลปะ นางสาวอัจฉรา พิศพงษ์ นายโฆสิต นิลสนิท 93.00  
ทอง ประกวดเดี่ยวแคน (ม.1 - 3) ศิลปะ เด็กชายดุลยณัฐ สารรักษ์ นางอนงค์นาฏ ชื่นตา 84.00  
ทอง ประกวดเดี่ยวแคน (ม.4 - 6) ศิลปะ นายสิทธิพงษ์ โพธิสาร นายโฆสิต นิลสนิท 92.00  
ทอง การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (ม.1 - 3) ต่างประเทศ เด็กชายธีรพงศ์ ไชยสุวรรณ นายนภัทร ศรีพุทซา 88.00  
      เด็กชายเทวราช จันทะสนธิ์ นายนภัทร ศรีพุทซา 88.00  
ทอง ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ Singing Contest (ม.4 - 6) ต่างประเทศ นางสาวอัจฉรา พิศพงษ์ นางสาวศิริพร ศรีสันติแสง 85.00  
ทอง ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ (ม.1 - 3) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงวาสนา ไตรศรี นางสาวขวัญศิริ โคตะมา 81.00  
      เด็กหญิงนัชชา พันลำ 81.00  
      เด็กหญิงหัทยา โพธิสาร นางนันทธิดา แก้วสมศรี 81.00  
ทอง Sudoku (ม.1 - 3) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงเยาวภา ยาคำ นางสาวขวัญศิริ โคตะมา 99.99  
ทอง เกม 24 แต้ม (ม.1 - 3) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงสวรรยา วงษ์วิเศษ นางสาวขวัญศิริ โคตะมา 82.00  
ทอง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (ม.1 - 2) การงานอาชีพฯ เด็กชายจิรโชติ โพธิ์กระสังข์ นายเกียรติศักดิ์ วันล้วน 85.00  
      เด็กชายธีระพล ครองบุญ 85.00  
      เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศรีภักดิ์ นายประมินทร์ วิญญายงค์ 85.00  
ทอง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (ม.4 - 5) การงานอาชีพฯ นางสาวภาวิณี แก้วโมกข์ 84.20  
      นางสาวปทุมพร ศิริคำ นายประมินทร์ วิญญายงค์ 84.20  
      นางสาวพนิดา โพธิสาร นายเกียรติศักดิ์ วันล้วน 84.20  
ทอง จัดสวนถาดแห้ง (ม.1 - 5) การงานอาชีพฯ นายพริษฐ์ ม่วงมิตร 83.00  
      นางสาวนิรัตน์ ไชยสุวรรณ นายพริษฐ์ ม่วงมิตร 83.00  
      นายสุภชัย โพธิ์กระสังข์ 83.00  
ทอง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 (ม.1 - 3) คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงจันทร์จิรา รังษีสุข นางสาวธัญญลักษณ์ ผาภูมิ 90.00  
ทอง ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.1 - 2) คอมพิวเตอร์ เด็กชายพิชัย เลิศศรี นายประมินทร์ วิญญายงค์ 98.00  
ทอง การสร้าง Webpage ประเภท CMS (ม.4 - 6) คอมพิวเตอร์ นายเจษฎา ยาคำ นายประมินทร์ วิญญายงค์ 99.00 ชนะเลิศ
ทอง เดาะตะกร้อ (ชาย) (ม.1 - 2) สุขศึกษาฯ เด็กชายทวี คำพินิจ นายธนากร วงษ์ชัย 821.00  
ทอง เดาะฟุตบอล (ชาย) (ม.1 - 2) สุขศึกษาฯ เด็กชายเอกสิทธิ์ ทองละมุล นายธนากร วงษ์ชัย 742.00  
ทอง โครงงานสุขภาพ (ม.4 - 5) สุขศึกษาฯ นางสาวราตรี โพธิ์กระสังข์ นางสาวสุพิชชา ซองศิริ 81.00  
      นางสาววนิดา นวลสาร นางสาววรรณี สมเพชร 81.00  
      นางสาวผลิตา ไตรศรี 81.00  
ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กชายรพีพัฒน์ เรืองคำ นางสาวประวีณา มีวงษ์ 80.00  
      เด็กหญิงสุธิษา แก้วกัญหา 80.00  
      เด็กชายธีระศักดิ์ ปัญญา 80.00  
ทอง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กชายวรธรรม ยาคำ 83.00  
      เด็กชายภูธนภัทร เมฆคลี นายวสุรงค์ พรหมคุณ 83.00  
      เด็กชายศิรศิทธิ์ แขดวง นายพริษฐ์ ม่วงมิตร 83.00  
ทอง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นางสาวลดาวัลย์ ทองละมุล 87.00 ตัวแทน อบจ.
      นายนาฬิกอติอภัค จันจำนงค์ นางสาวธัญญลักษณ์ ผาภูมิ 87.00 ตัวแทน อบจ.
      นายพงศกร ไตรสี นายวสุรงค์ พรหมคุณ 87.00 ตัวแทน อบจ.
ทอง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ม.1 - 3) วิทยาศาสตร์ เด็กชายอนุศิษฏ์ คำผง นางสาวประวีณา มีวงษ์ 81.00  
      เด็กชายปกิตตา เลิศศรี นางนันทธิดา แก้วสมศรี 81.00  
      เด็กหญิงพวงผกา เพาพาน 81.00  
ทอง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ม.4 - 6) วิทยาศาสตร์ นายปกรณ์ อ่อนประเสริฐ นางนันทธิดา แก้วสมศรี 82.29  
      นายอภิชาติ วันอุบล นายพงศ์พิทักษ์ เลิศศรี 82.29  
      นายศราวิน เลิศศรี 82.29  
ทอง มารยาทไทย (ม.1 - 3) สังคมศึกษาฯ เด็กชายพุฒิพงษ์ แก้วบุญปัน นางแพรวชมภู ประมูลจักโก 85.88  
      เด็กหญิงภาณุมาศ ยอดจันทร์ นางสาวธัญญลักษณ์ ผาภูมิ 85.88  
ทอง มารยาทไทย (ม.4 - 6) สังคมศึกษาฯ นางสาวชลลดา ศรีภักดิ์ นางสาวธัญญลักษณ์ ผาภูมิ 83.00  
      นายปรัชญา พลเมืองศรี นางแพรวชมภู ประมูลจักโก 83.00  
ทอง การเขียนเรียงความ (ม.1 - 3) ภาษาไทย เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ วิเชียรฉาย นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน 88.00  
เงิน วาดเส้นหุ่นนิ่ง (ม.4 - 6) ศิลปะ นายอภิสิทธิ์ สีดาพันธ์ นายโฆสิต นิลสนิท 78.00  
เงิน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ม.1 - 2) ต่างประเทศ เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ดี นางสาวดุจฤดี ทองวิจิตร 70.00  
เงิน กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) (ม.1 - 3) ต่างประเทศ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญฤทธิ์ นายนภัทร ศรีพุทซา 71.42  
เงิน กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) (ม.4 - 6) ต่างประเทศ นายมนูศักดิ์ คำผง นายนภัทร ศรีพุทซา 73.38  
เงิน การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (ม.4 - 6) ต่างประเทศ นางสาวปุณิกา งอนสุวรรณ์ นายนภัทร ศรีพุทซา 46.00  
เงิน ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) (ม.1 - 3) ต่างประเทศ เด็กหญิงณัฐรุจา บุญมา นางสาวดุจฤดี ทองวิจิตร 76.00  
      เด็กหญิงวริศา ฉิมจีน นางสาวศิริพร ศรีสันติแสง 76.00  
เงิน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ม.1 - 3) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงศิริพร บุตรดา 79.00  
      เด็กหญิงวรรณวิสา บุตรดา นางสาวขวัญศิริ โคตะมา 79.00  
      เด็กหญิงจินตหรา วัจนา นายสุพัฒน์ ประรัมย์ 79.00  
เงิน ประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ม.4 - 5) การงานอาชีพฯ นางสาวภาวิณี แก้วโมกข์ 72.33  
      นางสาวปทุมพร ศิริคำ นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์ 72.33  
      นางสาวพนิดา โพธิสาร นายเกียรติศักดิ์ วันล้วน 72.33  
เงิน การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 (ม.1 - 3) คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงรมย์นลิน ภายอุ้ม นายประมินทร์ วิญญายงค์ 70.00  
เงิน ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.4 - 5) คอมพิวเตอร์ นางสาวสุจิตรา สายจันทร์ นายประมินทร์ วิญญายงค์ 75.00  
เงิน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book (ม.1 - 3) คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงวรัญญา ชฎาแก้ว นายประมินทร์ วิญญายงค์ 77.63  
เงิน อันเดอร์วอล์เลย์บอล (หญิง) (ม.4 - 5) สุขศึกษาฯ นางสาวนิตยา เกษอินทร์ นายธนากร วงษ์ชัย 333.00  
      นางสาวจิราพร สิงห์คร 333.00  
      นางสาวขนิษฐา พาลี 333.00  
เงิน ตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ม.4 - 6) สุขศึกษาฯ นายเจษฎา ระหาร นางสาวสุพิชชา ซองศิริ 79.00  
      นางสาวเกตุวดี ดาวงษ์ นายธนากร วงษ์ชัย 79.00  
เงิน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงสุนิษา แสนดี 70.00  
      เด็กหญิงนันทิชา ศรศรี นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์ 70.00  
      เด็กหญิงทิพวรรณ ชิมชม 70.00  
เงิน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นางสาวกาญจนา สุดสังข์ 77.67  
      นางสาวศรีประทุม โพธิสาร นางสาวสุพิชชา ซองศิริ 77.67  
      นางสาวศิรินธร วันนุบล นางสาววรรณี สมเพชร 77.67  
เงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นางสาวอรุโณทัย ใจมั่น นายพงศ์พิทักษ์ เลิศศรี 70.17  
      นางสาวดาวเรือง ศรีภักดิ์ นางสาวสุพิชชา ซองศิริ 70.17  
      นายอิทธินันท์ ชัยดี 70.17  
เงิน ตอบปัญหากฎหมาย (ม.4 - 6) สังคมศึกษาฯ นายวิษณุ ภายอุ่ม นางแพรวชมภู ประมูลจักโก 70.00  
      นายวิวัฒนา ทองวิจิตร นางสาววรรณี สมเพชร 70.00  
เงิน ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.1 - 3) สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงอพัชชา คำล้อม นางสาววรรณี สมเพชร 70.00  
      เด็กชายวิทยา โพธิ์กระสังข์ นางแพรวชมภู ประมูลจักโก 70.00  
เงิน ประกวดโครงงานสังคมศึกษา (ม.4 - 5) สังคมศึกษาฯ นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วบุบผา นางแพรวชมภู ประมูลจักโก 77.60  
      นางสาวรวิภา โพธิสาร 77.60  
      นางสาวจิตติมา สาระณา นางสาววรรณี สมเพชร 77.60  
เงิน การเขียนเรียงความ (ม.4 - 6) ภาษาไทย นางสาวสุนารี มังคละ นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน 73.00  
เงิน แต่งคำประพันธ์ (ม.1 - 3) ภาษาไทย เด็กหญิงเกศแก้ว บังคม นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน 73.66  
เงิน อ่านทำนองเสนาะ (ม.1 - 3) ภาษาไทย เด็กชายจตุรงศ์ วงษ์ทอง นางสาวเกศกนก สาทิพจันทร์ 77.00  
เงิน อ่านทำนองเสนาะ (ม.4 - 6) ภาษาไทย นายอภิชาติ วันอุบล นางสาวเกศกนก สาทิพจันทร์ 78.00  
เงิน เปิดพจนานุกรม (ม.1 - 3) ภาษาไทย เด็กชายจิระพงศ์ พิศพงษ์ นางสาวเกศกนก สาทิพจันทร์ 70.00  
      เด็กหญิงอภิษฎา สารณา นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน 70.00  
เงิน เปิดพจนานุกรม (ม.4 - 6) ภาษาไทย นางสาวอินทร์ทิรา อร่ามเรือง นางสาวเกศกนก สาทิพจันทร์ 75.00  
      นางสาวอภิภาวดี วัดรจันทร์ นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน 75.00  
เงิน คัดลายมือ (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวสุกัญญา บุษบา นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน 79.00  
ทองแดง ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) (ม.4 - 6) ต่างประเทศ นายอมรรัตน์ จันทะสนธิ์ นางสาวดุจฤดี ทองวิจิตร 65.00  
      นางสาวเบญจมาพร ศรีระเริญ นายนภัทร ศรีพุทซา 65.00  
ทองแดง สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bees) (ม.4 - 6) ต่างประเทศ นางสาวปวิตรา จิตรโสม นางสาวศิริพร ศรีสันติแสง 60.00  
ทองแดง คิดเลขเร็ว (ม.1 - 3) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงพรสวรรค์ สิงหชาติ นางสาวขวัญศิริ โคตะมา 65.00  
ทองแดง คิดเลขเร็ว (ม.4 - 6) คณิตศาสตร์ นายพัทธพล ศรีภักดิ์ นางสาวขวัญศิริ โคตะมา 64.00  
ทองแดง A-Math (ม.1 - 3) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงณฤทัย สินศิริ นางสาวขวัญศิริ โคตะมา 66.00  
      เด็กชายสุทธิพงษ์ อยู่สบาย นางนันทธิดา แก้วสมศรี 66.00  
ทองแดง สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP (ม.1 - 3) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงธัญญา เนียมหุ่น นายสุพัฒน์ ประรัมย์ 61.60  
      เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ทองวิจิตร นางนันทธิดา แก้วสมศรี 61.60  
ทองแดง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 (ม.4 - 6) คอมพิวเตอร์ นางสาวน้ำฝน เปรมสง่า นางสาวธัญญลักษณ์ ผาภูมิ 60.00  
ทองแดง การตัดต่อภาพยนตร์ (ม.4 - 6) คอมพิวเตอร์ นายศักดิ์ชัย โพธิสาร 68.00  
      นายชลัมพล แก้วลอย นายประมินทร์ วิญญายงค์ 68.00  
ทองแดง โครงงานสุขภาพ (ม.1 - 2) สุขศึกษาฯ เด็กหญิงนิศา มนตรีวงศ์ นางสาวสุพิชชา ซองศิริ 65.80  
      เด็กหญิงเพียงเกษ อานาม นางสาววรรณี สมเพชร 65.80  
      เด็กชายถิรวัฒน์ จันทะสน 65.80  
ทองแดง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงพัชรี พอสว่าง นางนันทธิดา แก้วสมศรี 64.00  
      เด็กหญิงจิราภา สาระณา 64.00  
      เด็กหญิงเกษนรินทร์ แสนดี นางสาวประวีณา มีวงษ์ 64.00  
ทองแดง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นางสาวนริศรา ระหาร นางสาวสุพิชชา ซองศิริ 64.50  
      นางสาวรัตนาพร กันมา นางสาววรรณี สมเพชร 64.50  
      นางสาวพิกุล เรืองคำ 64.50  
ทองแดง ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ (ม.4 - 6) สังคมศึกษาฯ นายอัครชัย ใจมั่น นางแพรวชมภู ประมูลจักโก 60.00  
      นายกิตติเดช ศรีทิม นางสาววรรณี สมเพชร 60.00  
ทองแดง ตอบปัญหาภาษาไทย (ม.4 - 6) ภาษาไทย นางสาวกฤษณา ทวยภา นางสาวเกศกนก สาทิพจันทร์ 60.00  
      นางสาวณัฐธิดา อินวันนา นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน 60.00  


จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.pao-sisaket.go.th