หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ เกียรติบัตรกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

พิมพ์บัตรผู้บริหารสถานศึกษา แข่งขัน ทักษะทางวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 14 ปี 2565
ที่ ชื่อ-ตำแหน่ง รูปภาพ
1 นางอินทุ์อร บุญเนตร
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นางสุจรรญา คันศร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3 นางสาวบุณณ์ภัสสร ทบด้านธนพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
4 นางปนัดดา ชัยศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5 นายภูรินทร์ งามวิลัย
6 นางสาววรรณี งามสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
7 นางสาวนภัสภรณ์ สมใจ
ผู้ช่วยศึกษานิเทศก์
8 ดร.ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
9 นางณชา แสนจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
10 นางสาวอภิรดี สามศรี
นักสันทนาการชำนาญการ
11 นางสิริกร จันทสนธ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
12 นางรัชดาวดี พันธสีมา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
13 นางสาวอัมไพวรรณ ชัยศิริโกศล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
14 นายวีระศักดิ์ บัวกาบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
15 นายวสันต์ พรมสิทธิ์
ผู้ช่วยสันทนาการ
16 นางสาวจิราภรณ์ ทีเงิน
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม
17 นางสาวสุดารัตน์ ทองพันชั่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
18 นายนิรชา ชูสิทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
19 นายปรีชา ศักดิวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
20 นายสมภูมิ ทูลภิรมย์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
21 นายอภิศักดิ์ แซ่จึง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
22 นางสาวสุวรรณญา คำผง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
23 นางกชกรฉัตร กิ่งก้าน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
24 นางสาวภรณัฐดา ภูมลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
25 นางวิไลรัตน์ เทียบสิทธิคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
26 นางนันทภัค  ยอดธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
27 นางอินทุ์อร บุญเนตร
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.pao-sisaket.go.th