สรุปการสมัครประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครู อบจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565
ที่ เลือกกิจกรรมที่จะสมัคร ระดับ จำนวนสมัคร
1 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครูศิลปะ ภาค 5
2 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครูภาษาต่างประเทศ ภาค 5
3 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครูคณิตศาสตร์ ภาค 8
4 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครูการงานอาชีพ ภาค 5
5 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครูสุขศึกษาและพลศึกษา ภาค 4
6 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครูปฐมวัย ภาค 1
7 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ภาค 12
8 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาค 8
9 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาครูภาษาไทย ภาค 9
รวม 57