สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
ทั้งหมด
รายงาน
แล้ว
ร้อยละ ทอง เงิน ทอง
แดง
รวม ตัวแทน
อบจ.
1 การงานอาชีพ 16 16 100.00 133 9 - 142 16
2 คณิตศาสตร์ 3 3 100.00 34 6 - 40 3
3 ปฐมวัย 7 7 100.00 15 - - 15 7
4 ภาษาต่างประเทศ 17 17 100.00 124 44 11 179 11
5 ภาษาไทย 10 10 100.00 75 47 25 147 10
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 9 100.00 74 50 12 136 9
7 ศิลปะ 15 15 100.00 63 22 11 96 15
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 5 100.00 39 30 4 73 5
9 สุขศึกษา และพลศึกษา 3 3 100.00 20 14 - 34 3
รวม 85 85 100.00 577 222 63 862 79