ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมครู
ที่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
รวม ตัวแทน อบจ.
1 การงานอาชีพ 3 - - 3 ไพรบึงวิทยาคม
2 คณิตศาสตร์ 4 4 - 8 พรานวิบูลวิทยา
3 ปฐมวัย 1 - - 1 บ้านสิริขุนหาญ
4 ภาษาต่างประเทศ 5 - - 5 ไพรธรรมคุณวิทยา
5 ภาษาไทย 7 - - 7 กระดุมทองวิทยา
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 1 3 ไพรบึงวิทยาคม
7 ศิลปะ 4 - - 4 ไพรธรรมคุณวิทยา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 - - 7 บ้านสิริขุนหาญ
9 สุขศึกษา และพลศึกษา 1 3 - 4 ไพรบึงวิทยาคม
รวม 33 8 1 42