สรุปเหรียญ ทักษะทางวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 14 ปี 2565
ลำดับ โรงเรียน ประเภท รวม ชนะเลิศ ตัวแทน อบจ.
1 บ้านสิริขุนหาญ ก่อน/ประถม 32 - - 32 27 26 รายการ
2 บ้านเพียนาม ก่อน/ประถม 11 1 - 12 2 1 รายการ
1 บ้านปราสาท ขยายโอกาส 14 4 2 20 1 1 รายการ
2 บ้านเปือยนาสูง ขยายโอกาส 7 3 2 12 3 3 รายการ
1 ขุนหาญวิทยาสรรค์ มัธยมศึกษา 45 - - 45 16 14 รายการ
2 ราษีไศล มัธยมศึกษา 44 3 1 48 8 8 รายการ
3 ไพรบึงวิทยาคม มัธยมศึกษา 38 6 3 47 8 7 รายการ
4 พรานวิบูลวิทยา มัธยมศึกษา 29 6 2 37 1 1 รายการ
5 กุดเสลาวิทยาคม มัธยมศึกษา 25 12 1 38 1 1 รายการ
6 ไพรธรรมคุณวิทยา มัธยมศึกษา 24 3 1 28 2 2 รายการ
7 ไตรมิตร มัธยมศึกษา 21 8 - 29 3 3 รายการ
8 โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ มัธยมศึกษา 20 12 2 34 - -
9 ศรีแก้วพิทยา มัธยมศึกษา 19 8 4 31 2 2 รายการ
10 ตระกาศประชาสามัคคี มัธยมศึกษา 18 18 - 36 1 1 รายการ
11 สายธารวิทยา มัธยมศึกษา 18 7 4 29 1 1 รายการ
12 กันทรอมวิทยาคม มัธยมศึกษา 15 3 1 19 - -
13 นาแก้ววิทยา มัธยมศึกษา 14 5 3 22 - -
14 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ มัธยมศึกษา 13 9 2 24 - -
15 เมืองแคนวิทยาคม มัธยมศึกษา 13 1 1 15 - -
16 ดงรักวิทยา มัธยมศึกษา 11 9 2 22 - -
17 หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา มัธยมศึกษา 11 5 1 17 2 2 รายการ
18 เมืองจันทร์วิทยาคม มัธยมศึกษา 11 5 - 16 1 1 รายการ
19 บกวิทยาคม มัธยมศึกษา 10 8 4 22 - -
20 กระดุมทองวิทยา มัธยมศึกษา 10 4 3 17 - -
21 โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม มัธยมศึกษา 10 4 1 15 1 -
22 โพธิ์วงศ์วิทยา มัธยมศึกษา 10 4 1 15 3 3 รายการ
23 โคกสะอาดวิทยาคม มัธยมศึกษา 9 9 - 18 1 1 รายการ
24 ศิลาลาดวิทยา มัธยมศึกษา 9 7 2 18 - -
25 หนองถ่มวิทยา มัธยมศึกษา 9 6 3 18 - -
26 กุญชรศิรวิทย์ มัธยมศึกษา 9 5 2 16 - -
27 โนนปูนวิทยาคม มัธยมศึกษา 8 8 1 17 - -
28 หวายคำวิทยา มัธยมศึกษา 8 5 2 15 - -
29 ประชาพัฒนศึกษา มัธยมศึกษา 7 6 - 13 - -
30 ผักแพววิทยา มัธยมศึกษา 6 7 2 15 - -
31 จิกสังข์ทองวิทยา มัธยมศึกษา 6 5 2 13 - -
32 แวงแก้ววิทยา มัธยมศึกษา 5 5 4 14 - -
33 หนองหว้าประชาสรรค์ มัธยมศึกษา 4 7 1 12 - -
34 ร่มโพธิ์วิทยา มัธยมศึกษา 3 2 1 6 1 1 รายการ
35 ด่านอุดมศึกษา มัธยมศึกษา 1 2 2 5 - -
รวม 577 222 63 862 85 79 รายการ