หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ สมัครแข่งขัน ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 6 ปี 2555 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน หมายเหตุ
ทอง เดี่ยวพิณ (ม.1 - 2) ศิลปะ เด็กชายเจษฎา ระหาร นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศ 88.00  
ทอง เดี่ยวแคน (ม.1 - 2) ศิลปะ เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิสาร นายบุญญฤทธิ์ บุญเลิศ 86.00  
ทอง ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (ม.1 - 2) ภาษาต่างประเทศ เด็กหญิงอัจฉรา พิศพงษ์ นางสาวศิริพร ศรีสันติแสง 81.00  
ทอง Sudoku (ม.4 - 5) คณิตศาสตร์ นางสาวศรัณยา ปราโมทย์ นางจันทร์เพ็ญ วารินทร์ธนาศิริ 110.00  
      นางสาวเมวิยา อาจภักดี 110.00  
ทอง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงปรียาพร อุปสุข นางสาวประวีณา มีวงษ์ 83.00  
      เด็กหญิงสุวรรณา ทองละมุล นางพรฉวี ชูจิตต์ 83.00  
      เด็กหญิงปณิตา พิลาดี 83.00  
ทอง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นายเจนชัย อินวันนา 88.11  
      นายปวีกิจ โพธิสาร นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น 88.11  
      นางสาวหนึ่งฤทัย นามมนุษย์ นางหทยารัตน์ จุรันชัย 88.11  
ทอง มารยาทไทย (ม.4 - 5) สังคมศึกษาฯ นายเมธี ราศรี นายวิวรรธน์ พุทธานุ 83.37  
      นางสาวชวนพิศ ปัญญา นายวิวรรธน์ พุทธานุ 83.37  
ทอง สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (ม.4 - 5) สังคมศึกษาฯ นางสาวสุวนันท์ ขยันวงษ์ นายวิวรรธน์ พุทธานุ 86.33  
      นางสาวโชติรส โพธิสาร นายวิวรรธน์ พุทธานุ 86.33  
      นางสาวอารีวรรณ ด้อมสุธรรม นายวิวรรธน์ พุทธานุ 86.33  
      นางสาวเจนจิรา เกิดกุล นายวิวรรธน์ พุทธานุ 86.33  
      นางสาวอัญชลี น้อยสงวน นายวิวรรธน์ พุทธานุ 86.33  
ทอง การเขียนเรียงความ (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวธันยนันท์ จันทะสนธิ์ นางสาวจริยา กาพล 81.00  
ทอง เปิดพจนานุกรม (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวจินดารัตน์ นรินทร์นอก นางสาวจริยา กาพล 83.33  
      นางสาวสุวิภา ขยันวงษ์ นางสาวจริยา กาพล 83.33  
เงิน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book (ม.4 - 5) คอมพิวเตอร์ นายวงศ์ธวัช บุญน้อย นายประกิต สุดสังข์ 73.00  
เงิน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ม.1 - 2) คณิตศาสตร์ เด็กชายเจริญศิลป์ บุญเรืองศรี นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์ 73.20  
      เด็กชายณัฐพงศ์ วรรณมาศ นางจันทร์เพ็ญ วารินทร์ธนาศิริ 73.20  
      เด็กชายวรพล รอยศักดิ์ 73.20  
เงิน ตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ม.1 - 2) สุขศึกษาฯ เด็กหญิงชลลดา ศรีภักดิ์ นายประพันธ์ จุรันชัย 73.00  
      เด็กหญิงศิรินภา โพธิสาร นายประพันธ์ จุรันชัย 73.00  
เงิน ตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ม.4 - 5) สุขศึกษาฯ นางสาวสุนิสา โพธิ์กระสังข์ นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน 75.00  
      นางสาวดอกไม้ ไชยสุวรรณ นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน 75.00  
เงิน เต้น Cover Dance (หญิง) (ม.1 - 5) สุขศึกษาฯ เด็กหญิงประกายวรรณ ศรีลาชัย นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน 85.00  
      เด็กหญิงดารณี ภายอุ้ม นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน 85.00  
      เด็กหญิงฐิติมา สายจันทร์ นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน 85.00  
      เด็กหญิงวรัชยา จันทะสนธิ์ นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน 85.00  
      เด็กหญิงสุมิตตรา ทองละมุล นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน 85.00  
      เด็กหญิงจิราพร นุกูล นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน 85.00  
เงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงเจนจิรา ทองละมุล นางพรฉวี ชูจิตต์ 73.16  
      เด็กหญิงอรพรรณ อาจภักดี 73.16  
      เด็กชายวิจิตร ศรีภักดิ์ นางสาวประวีณา มีวงษ์ 73.16  
เงิน มารยาทไทย (ม.1 - 2) สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วกัณหา นายโฆสิต นิลสนิท 78.00  
      เด็กชายปกรณ์ อ่อนประเสริฐ นายโฆสิต นิลสนิท 78.00  
เงิน ประกวดโครงงานภาษาไทย (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงรัชนี สารีบุตร นางสาวจริยา กาพล 76.00  
      เด็กหญิงฐิติรัตน์ รูปงาม นางสาวจริยา กาพล 76.00  
      เด็กหญิงศศินิภา พิโรจน์รัมย์ นางสาวจริยา กาพล 76.00  
เงิน คัดลายมือ (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงสร้อยสุดา อร่ามเรือง นางสาวจริยา กาพล 79.00  
ทองแดง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 (ม.1 - 2) คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงทิพย์นลิน นามนุษย์ นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ 67.00  
ทองแดง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 (ม.4 - 5) คอมพิวเตอร์ นางสาวธนภรณ์ แก้วโมกข์ นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ 60.00  
ทองแดง ทักษะการอ่านในใจ (Reading Comprehension) (ม.4 - 5) ภาษาต่างประเทศ นางสาวศุภานิช เริ่มศรี นางนภัสกรณ์ ศิลาคำ 65.00  
ทองแดง เกม 24 (ม.1 - 2) คณิตศาสตร์ เด็กชายณัฐพล จันทร์เจริญ นางจันทร์เพ็ญ วารินทร์ธนาศิริ 0.00  
      เด็กหญิงนิรชา เลิศศรี 0.00  
ทองแดง A-Math (ม.4 - 5) คณิตศาสตร์ นางสาวสุภาพร มะลิสา 0.00  
      นางสาวสุกัญญา อินวันนา นางจันทร์เพ็ญ วารินทร์ธนาศิริ 0.00  
ทองแดง ตอบปัญหากฎหมาย (ม.1 - 2) สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงศรุตา ยาคำ นางสาวประวีณา มีวงษ์ 65.00  
      เด็กหญิงลลิตา จันดา นางสาวประวีณา มีวงษ์ 65.00  
ทองแดง ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.4 - 5) สังคมศึกษาฯ นางสาวอัญมณี สินศิริ นายโฆสิต นิลสนิท 66.00  
      นางสาวภาวิกา มนตรีวงค์ นายโฆสิต นิลสนิท 66.00  
ทองแดง เปิดพจนานุกรม (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงสุวนันท์ ศิริเทศ นางสาวจริยา กาพล 60.00  
      เด็กหญิงสุพรรษา ทองพุ นางสาวจริยา กาพล 60.00  
ทองแดง คัดลายมือ (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวณัฐวิภา จันทะสนธิ์ นางสาวจริยา กาพล 69.00  


จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.pao-sisaket.go.th