หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ สมัครแข่งขัน ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 6 ปี 2555 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา
เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน หมายเหตุ
ทอง เดี่ยวแคน (ม.4 - 5) ศิลปะ นายธนากร คชแพทย์ นายอุกฤษ เทียนศรี 90.00 ชนะเลิศ
ทอง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 (ม.1 - 2) คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงสุนิสา พิมโคตร นางสาวนิตณพา พิมโคตร 94.00 ชนะเลิศ
ทอง การสืบค้นข้อมูล (ม.1 - 2) คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงชญาณี หาญกล้า นางสาวนิตณพา พิมโคตร 98.00 ชนะเลิศ
ทอง การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation (ม.1 - 2) คอมพิวเตอร์ เด็กชายภานุวัฒน์ ชั้นชาติ นายบัญชา แข่งขัน 86.00  
ทอง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 (ม.4 - 5) คอมพิวเตอร์ นางสาวสุพัตรา สีดา นางสาวนิตณพา พิมโคตร 91.00 ชนะเลิศ
ทอง การสืบค้นข้อมูล (ม.4 - 5) คอมพิวเตอร์ นายวิชิต ประเสริฐชาติ นางสาวนิตณพา พิมโคตร 95.00 ชนะเลิศ
ทอง การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation (ม.4 - 5) คอมพิวเตอร์ นางสาวลัดดาวัลย์ ประมูลทรัพย์ นายบัญชา แข่งขัน 80.00  
ทอง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book (ม.4 - 5) คอมพิวเตอร์ นายรุ่งโรจน์ ถันทอง นายบัญชา แข่งขัน 86.00  
ทอง กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ม.4 - 5) ภาษาต่างประเทศ นายทรงพล คชแพทย์ นางวิภารัตน์ คำใสย์ทอง 87.00 ตัวแทน อบจ.
ทอง กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) (ม.4 - 5) ภาษาต่างประเทศ นายปรเมศ จะรอนรัมย์ นางศรัญญา บุตรนามรัก 92.33 ชนะเลิศ
ทอง การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (ม.4 - 5) ภาษาต่างประเทศ นางสาวลักษิกา นิสวงศ์ นางศรัญญา บุตรนามรัก 60.00  
ทอง ร้องเพลงภาษาอังกฤษ (ม.4 - 5) ภาษาต่างประเทศ นายณรงค์ศักดิ์ เทศะบำรุง นางสาวรัตติกาล คำแปง 87.00  
ทอง ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword Game) (ม.4 - 5) ภาษาต่างประเทศ นางสาวอรนุช คำเหลือ นางสาวรัตติกาล คำแปง 85.00  
      นางสาวอมรรัตน์ ศรีชาติ 85.00  
ทอง ทักษะการอ่านในใจ (Reading Comprehension) (ม.4 - 5) ภาษาต่างประเทศ นางสาวปฐมาวดี นิลเพชร นางวิภารัตน์ คำใสย์ทอง 85.00 ชนะเลิศ
ทอง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (ม.1 - 2) การงานอาชีพฯ เด็กหญิงกุลธิดา กึ่งวงษ์ นางสาวนิตณพา พิมโคตร 89.00  
      เด็กชายกิตติพงษ์ เบ็ญมาศ ว่าที่ร้อยโท พิทักษ์ชัย จักรบุตร 89.00  
      เด็กหญิงมะลิวรรณ คำเหลือ นางเจียมจิตร สีสันต์ 89.00  
ทอง งานประดิษฐ์จากใบตอง (ม.1 - 2) การงานอาชีพฯ เด็กหญิงนวลรัตน์ คำพนาง นางเจียมจิตร สีสันต์ 84.00  
      เด็กหญิงมาริสา วันนา นางสาวนิตณพา พิมโคตร 84.00  
      เด็กชายชิติพันธ์ สัตพันธ์ ว่าที่ร้อยโท พิทักษ์ชัย จักรบุตร 84.00  
ทอง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (ม.4 - 5) การงานอาชีพฯ นายคมเดช ติงสะ นางเจียมจิตร สีสันต์ 88.00 ตัวแทน อบจ.
      นายกิตติศักดิ์ สุจิตร์ ว่าที่ร้อยโท พิทักษ์ชัย จักรบุตร 88.00 ตัวแทน อบจ.
      นางสาวจินตนา ศรแก้ว นางสาวนิตณพา พิมโคตร 88.00 ตัวแทน อบจ.
ทอง งานประดิษฐ์จากใบตอง (ม.4 - 5) การงานอาชีพฯ นางสาววรรณิศา พันธุ์แก่น นางเจียมจิตร สีสันต์ 84.00  
      นายวิทยา สุจันทา ว่าที่ร้อยโท พิทักษ์ชัย จักรบุตร 84.00  
      นางสาวผกายมาศ จรเด็จ นางสาวนิตณพา พิมโคตร 84.00  
ทอง อันเดอร์วอล์เลย์บอล (หญิง) (ม.4 - 5) สุขศึกษาฯ นางสาวจิตรานุช ติงสะ นายเกรียงศักดิ์ ชูศรี 452.00  
      นางสาวมณีรัตน์ ประจันทร์ นายเกรียงศักดิ์ ชูศรี 452.00  
      นางสาวหฤทัย ติงสะ นายเกรียงศักดิ์ ชูศรี 452.00  
ทอง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงขวัญชนก ประทุมวงษ์ 85.00  
      เด็กหญิงรจนา ภาษี นายวิเชียร ไชยโชติ 85.00  
      เด็กหญิงสุนิสา สินทองประเสริฐ นางมณีวรรณ์ กิ่งก้าน 85.00  
ทอง มารยาทไทย (ม.1 - 2) สังคมศึกษาฯ เด็กชายธิติศักดิ์ กวางลา นางสาวจินตนา มรรคสันต์ 80.25  
      เด็กหญิงสายสมร มั่นคง 80.25  
ทอง ประกวดโครงงานภาษาไทย (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวอรนภา มะโนชาติ นางสาวรัตน์สุณี ทองสลับ 87.00  
      นางสาวสุกัญญา ประเสริฐชาติ 87.00  
      นางสาวจารุวรรณ นิลพัฒน์ 87.00  
ทอง เปิดพจนานุกรม (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาววิไล วันทะวงศ์ 80.00  
      นางสาวกันตนา ประเสริฐชาติ นางสาวอารยา ผุยเบ้า 80.00  
ทอง เพลงกล่อมเด็ก (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวปรียา จันที่สุด นางสาวรัตน์สุณี ทองสลับ 84.00  
เงิน นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ (ม.1 - 5) ศิลปะ นางสาววรรณา ประทุมวงศ์ 78.00  
      นางสาวจุติพร สัตพันธ์ 78.00  
      นางสาววิจิตรา คำเพชร 78.00  
      นางสาวเทพธิดา ติงสะ 78.00  
      นางสาวชิดชมัย หาญสู้ 78.00  
      นางสาวชนม์นิภา พิมชัย 78.00  
      นางสาวสุนิสา ย่อมมี 78.00  
      นางสาวอุรชา สวัสดี นางนันทนา นนท์ศิลา 78.00  
เงิน ออกแบบปกหนังสือ (ม.4 - 5) ศิลปะ นางสาววันนา พาลี นางนันทนา นนท์ศิลา 70.00  
เงิน เขียนภาพจากหัวข้อที่กำหนด (สีโปสเตอร์) (ม.4 - 5) ศิลปะ นางสาวเมตตา กวางลา นางนันทนา นนท์ศิลา 78.00  
เงิน การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 (ม.1 - 2) คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงจุฬาณี มะโนชาติ นางสาวนิตณพา พิมโคตร 73.00  
เงิน ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.1 - 2) คอมพิวเตอร์ เด็กหญิงวราภรณ์ เชิดฉาย นายบัญชา แข่งขัน 78.00  
เงิน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book (ม.1 - 2) คอมพิวเตอร์ เด็กชายธวัชชัย นานอก นายบัญชา แข่งขัน 77.00  
เงิน ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.4 - 5) คอมพิวเตอร์ นางสาวอาริยา วงษ์สุธา นายบัญชา แข่งขัน 76.00  
เงิน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ม.1 - 2) ภาษาต่างประเทศ เด็กหญิงพจมาน พิงพวย นางศรัญญา บุตรนามรัก 75.00  
เงิน กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) (ม.1 - 2) ภาษาต่างประเทศ เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณราย นางศรัญญา บุตรนามรัก 70.11  
เงิน การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (ม.1 - 2) ภาษาต่างประเทศ เด็กหญิงราตรี ใสศรีจันทร์ นางศรัญญา บุตรนามรัก 43.00  
เงิน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ม.1 - 2) คณิตศาสตร์ เด็กชายกฤษณพงษ์ มนต์ทอง นางสาวเทพนารี สุภาพ 75.00  
      เด็กหญิงศิรินภา สานทอง นายวุฒิพงษ์ องคำตัน 75.00  
      เด็กหญิงอมรรัตน์ มะโนชาติ 75.00  
เงิน ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ (ม.1 - 2) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงปภัสรา จันทิพย์ นางสาวเทพนารี สุภาพ 73.00  
      เด็กชายคณิศร แก้วมุกดา 73.00  
      เด็กหญิงเกวลิน บุตรดี นายธนิตพงศ์ ธีระธนิตโรจน์ 73.00  
เงิน ตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ม.1 - 2) สุขศึกษาฯ เด็กหญิงขวัญจิรา มุมทอง นายภูวนาถ รักษ์วงศ์ 75.00  
      เด็กหญิงมณีวรรณ ทนทาน นายภูวนาถ รักษ์วงศ์ 75.00  
เงิน ตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ม.4 - 5) สุขศึกษาฯ นางสาวสุวรรณี คูณสม นายเกรียงศักดิ์ ชูศรี 76.00  
      นางสาวพัชรี เลิศรู้ นายเกรียงศักดิ์ ชูศรี 76.00  
เงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงจารุวรรณ วรเชษฐ 73.66  
      เด็กหญิงอุษณี วรเชษฐ นางสาวนัชชา ศรีเกิน 73.66  
      เด็กหญิงฐิติกา วะภา นางมณีวรรณ์ กิ่งก้าน 73.66  
เงิน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นางสาวกิตติวรรณ ไชยสัตย์ นายอภิวรุณ โสมมา 77.00  
      นางสาวสุดารัตน์ ศรแก้ว 77.00  
      นางสาวชุติมา ศรีชาติ นางสาวกรุณา เครือชาลี 77.00  
เงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นายองค์การ ประทุมวงษ์ 78.30  
      นางสาววิภา ดวงเด่น นางสาวนัชชา ศรีเกิน 78.30  
      นางสาวทิพานัน ดวงเด่น นางสาวกรุณา เครือชาลี 78.30  
เงิน สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (ม.1 - 2) สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงธนัดดา ศรแก้ว 75.00  
      เด็กหญิงฐิตินันท์ ประเสริฐชาติ นางเพ็ญนภา ใจสุข 75.00  
      เด็กหญิงจุรีพร บุญร่วม 75.00  
      เด็กหญิงสุทธิดา ภาษี 75.00  
      เด็กหญิงนงนุช ศรแก้ว 75.00  
เงิน ประกวดโครงงานสังคมศึกษา (ม.1 - 2) สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงวิจิตรา ไพรบึง 79.00  
      เด็กหญิงกัญญาภัค สิมดี นายวัฉระย์ เชื้อพันธ์ 79.00  
      เด็กหญิงฉัตรวรี กำเนิดเหมาะ 79.00  
เงิน ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.4 - 5) สังคมศึกษาฯ นางสาวสุภัสสร ชูชื่น นายประกิต ชูจิตต์ 77.00  
      นางสาวนราทิพย์ คำเหลือ 77.00  
เงิน เปิดพจนานุกรม (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงทอฝัน คูณทรัพย์ นางสาวอารยา ผุยเบ้า 76.66  
      เด็กหญิงจันทร์ธิดา เบ็ญมาศ 76.66  
เงิน ความเป็นเลิศภาษาไทย (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงขนิษฐา ยวนจิตร นางสาวอารยา ผุยเบ้า 72.20  
เงิน การเขียนเรียงความ (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวธิดารัตน์ คำเหลือ นางสุทิศา ไชยโชติ 79.00  
เงิน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (ม.4 - 5) ภาษาไทย นายประดิษฐ์ บุญขาว นางสุทิศา ไชยโชติ 73.50  
เงิน หนังสือเล่มเล็ก (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวศิริลักษณ์ ประทุมวงษ์ นางสาวรัตน์สุณี ทองสลับ 79.00  
      นางสาวพัชรินทร์ เลิศรู้ 79.00  
      นางสาวจันทร์ศิริ ก่อแก้ว 79.00  
เงิน ความเป็นเลิศภาษาไทย (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวพิชญาภรณ์ เกษาชาติ นางสาวอารยา ผุยเบ้า 74.00  
ทองแดง วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) (ม.4 - 5) ศิลปะ นางสาวปวีณา ยวยเชย 69.00  
      นางสาวกุลจิรา มะโนชาติ นางนันทนา นนท์ศิลา 69.00  
ทองแดง เขียนลายไทย (ม.4 - 5) ศิลปะ นางสาวอารีรัตน์ ประทุมวงศ์ นางนันทนา นนท์ศิลา 64.00  
ทองแดง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 (ม.4 - 5) คอมพิวเตอร์ นางสาวญาณีรัตน์ ดอกพอง นางสาวนิตณพา พิมโคตร 66.00  
ทองแดง คิดเลขเร็ว (ม.1 - 2) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงจิราภา ประทุมวงษ์ นายวุฒิพงษ์ องคำตัน 22.00  
      เด็กชายหาญชนะ มะโนชาติ นางสาวเทพนารี สุภาพ 22.00  
ทองแดง คิดเลขเร็ว (ม.4 - 5) คณิตศาสตร์ นางสาวชฎาพร คุ้มกระโทก นางสาวเทพนารี สุภาพ 4.00  
      นางสาวพัชรินทร์ อาการ นายวุฒิพงษ์ องคำตัน 4.00  
ทองแดง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงสุทธิดา ขันทิน นางสาวนัชชา ศรีเกิน 62.25  
      เด็กหญิงกิตติมา เบ็ญมาศ 62.25  
      เด็กหญิงอัชรี เบ็ญมาศ นางมณีวรรณ์ กิ่งก้าน 62.25  
ทองแดง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กชายรัตนกร สมฤทธิ์ นางสาวนัชชา ศรีเกิน 60.00  
      เด็กชายสิทธิชัย ไก่แก้ว 60.00  
      เด็กชายพีรพัฒน์ เครือปุก นางสาวกรุณา เครือชาลี 60.00  
ทองแดง หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ม.4 - 5) วิทยาศาสตร์ นายรังสรรค์ ประทุมวงษ์ นางสาวกรุณา เครือชาลี 60.00  
      นายจีรยุทธ หอมชาติ 60.00  
      นายอดิศักดิ์ ถันทอง นายอภิวรุณ โสมมา 60.00  
ทองแดง ตอบปัญหาสังคมศึกษา (ม.1 - 2) สังคมศึกษาฯ เด็กหญิงพนิตพร ปลูกพันธ์ นายวัฉระย์ เชื้อพันธ์ 69.00  
      เด็กหญิงธิดารัตน์ พงษ์วรรณ 69.00  
ทองแดง ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ (ม.1 - 2) สังคมศึกษาฯ เด็กชายณรงค์พล ดาวขาว 32.50  
      เด็กชายสุทธิพงศ์ เคามั่น นายวัฉระย์ เชื้อพันธ์ 32.50  
ทองแดง การเขียนเรียงความ (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงจิราพร แทนพันธ์ นางสุทิศา ไชยโชติ 68.00  
ทองแดง กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงธันยพร นิลเพชร นางสุทิศา ไชยโชติ 61.60  
ทองแดง หนังสือเล่มเล็ก (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กหญิงสุทธิรัตน์ เบ็ญมาส นางสาวรัตน์สุณี ทองสลับ 66.00  
      เด็กหญิงกันสุดา บุญแสน 66.00  
      เด็กหญิงรินสุดา อาการ 66.00  
ทองแดง คัดลายมือ (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กชายสุทธิชัย ติงสะ นางสุทิศา ไชยโชติ 69.00  


จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.pao-sisaket.go.th