รายการที่มีแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา [ กลับรายการเดิม ] | [ ส่งออกเป็น Excel ]
ชื่อนักเรียนชื่อผู้ฝึกสอน
1.วาดภาพระบายสี (สีน้ำ)(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ ศิลปะ
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
1.เด็กหญิงชนาพร ซาพวงศ์ นายนิรันดร์ อ่อนสังข์
2.เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินทร์อ่อน นายนิรันดร์ อ่อนสังข์
2.วงดนตรีโฟล์คซอง(ม.1 - 5) กลุ่มสาระ ศิลปะ
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
3.นายณัฐพล วนิชอนุกุล นายกีรติ มงคลชัยพาณิชย์
4.นายวันชัย ทองสุทธิ์ นายกีรติ มงคลชัยพาณิชย์
5.นายณัฐการณ์ ทรงชาติ นายกีรติ มงคลชัยพาณิชย์
3.การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
6.เด็กชายเพชรอุรินทร์ พรมาย นายอลงกต โยธิคาร์
4.การสืบค้นข้อมูล(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
7.เด็กชายสหสวรรษ มะเค็ง นายอลงกต โยธิคาร์
5.การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
8.นางสาวอุบลวรรณ อนุพันธ์ นายอลงกต โยธิคาร์
6.การสืบค้นข้อมูล(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
9.นางสาวชลทิพย์ สว่างศรี นายอลงกต โยธิคาร์
7.การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
10.นางสาวพัชรินทร์ กันหาชาติ นางพิมพ์ปภัทร ภัทรพงษ์กุล
8.คิดเลขเร็ว(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
11.เด็กชายอดิศร พรหมภา นางสาวรัดฎา พรหมภักดิ์
9.Sudoku(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
12.เด็กชายยะติ มีพันธ์ นางสาวรัดฎา พรหมภักดิ์
13.เด็กชายวิฑูรย์ จันทะแจ่ม
10.ตอบปัญหาคณิตศาสตร์(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
14.เด็กหญิงราชาวดี สุนา นางสาวรัดฎา พรหมภักดิ์
15.เด็กชายวิฑูรย์ จันทะแจ่ม นางสาวรัดฎา พรหมภักดิ์
16.เด็กหญิงปวันรัตน์ จูมทอง นางสาวรัดฎา พรหมภักดิ์
11.เกม 24(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
17.เด็กหญิงศรัญญา โกแวร์ นางสาวรัดฎา พรหมภักดิ์
18.เด็กหญิงจารุวรรณ พิมพ์พงษ์ นางสาวรัดฎา พรหมภักดิ์
12.A-Math(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
19.เด็กชายนันทวัตร ราชธานี นางสาวรัดฎา พรหมภักดิ์
20.เด็กชายภานุพงศ์ ทองปัญญา นางสาวรัดฎา พรหมภักดิ์
13.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
21.นางสาวมิรัณยา รัตนแสง นางกัลยาวีร์ อาจสาลี
22.นางสาวศตลักษณ์ หาสุข นางกัลยาวีร์ อาจสาลี
23.นางสาวกนกวรรณ บัวพุฒ นางกัลยาวีร์ อาจสาลี
14.คิดเลขเร็ว(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
24.นายนิรันดร อุ่นทรพันธ์ นางสาวพรรธิภา โชติช่วง
25.นายจิรายุ จันทะพันธ์ นางสาวพรรธิภา โชติช่วง
15.Sudoku(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
26.นายณัฐพล วาณิชอนุกูล นางสาวพรรธิภา โชติช่วง
27.นายเฉลิม ศรีโพนทอง นางสาวพรรธิภา โชติช่วง
16.ตอบปัญหาคณิตศาสตร์(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
28.นางสาววิราพรรณ โสพัฒน์ นางสาวกัลยารีว์ อาจสาลี
29.นางสาวเจริญศรี จันทร์ดำ นางกัลยาวีร์ อาจสาลี
30.นางสาวอภิษฐา คำผง นางกัลยาวีร์ อาจสาลี
17.A-Math(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
31.นางสาวสุกัญญา ทรัพย์สมบัติ นางสาวพรรธิภา โชติช่วง
32.นางสาววิชุดา แขมคำ นางสาวพรรธิภา โชติช่วง
18.ประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
33.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิ์กระจ่าง นางสาวสุดารัตน์ กุลชาติ
34.เด็กหญิงสุกัลยา รุ่งตุ้ม นางสาวลัดดา อายุวงค์
35.เด็กหญิงสิรินทิพย์ พวงศรี นางสาวตุลามาส บัวงาม
19.ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
36.เด็กชายชูศักดิ์ แขมคำ นางสาวลัดดา อายุวงค์
37.เด็กชายเจษฎา วงศ์วรรณา นางสาวตุลามาส บัวงาม
38.เด็กหญิงสิรินทิพย์ พวงศรี
20.ประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
39.นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีจันทร์ นางสาวลัดดา อายุวงค์
40.นายนพชัย สิงห์กุรัง นางสาวตุลามาส บัวงาม
41.นางสาวเจนจิรา สติยานุช
21.ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
42.นางสาววาสนา สุมานิล นางสาวลัดดา อายุวงค์
43.นางสาวอรทัย อุธีร์ นางสาวตุลามาส บัวงาม
44.นางสาวมณฑิตา คะนะมะ
22.เดาะตะกร้อ (ชาย)(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
45.เด็กชายสัญญา เสือคง นายสมเกษ สะเทิงรัมย์
23.เดาะฟุตบอล (ชาย)(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
46.เด็กชายปรัชญาพร ใยทอน นายสมเกษ สะเทิงรัมย์
24.ตอบปัญหาด้านสุขภาพ(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
47.เด็กหญิงปิยะฉัตร บุญเจือ นายสมรักษ์ อุปพงษ์
48.เด็กหญิงนิตยา แก้วมนตรี นายสมรักษ์ อุปพงษ์
25.เดาะตะกร้อ (หญิง)(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
49.นางสาวสุกัญญา แก้วเชียงทอง นายสมเกษ สะเทิงรัมย์
26.เดาะฟุตบอล (หญิง)(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
50.นางสาวอ้งคนาง บุญสอน นายสมเกษ สะเทิงรัมย์
27.อันเดอร์วอล์เลย์บอล (ชาย)(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
51.นายสดุดี สารีมุข นายสมรักษ์ อุปพงษ์
52.นายสุรเชษฐ์ มีพันธ์ นายสมรักษ์ อุปพงษ์
53.นายธงชัย ศรีหาโคตร นายสมรักษ์ อุปพงษ์
28.ตอบปัญหาด้านสุขภาพ(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
54.นางสาวนัชสุดา จัตวาโชติ นายสมเกษ สะเทิงรัมย์
55.นางสาวอรทัย โนนน้อย นายสมเกษ สะเทิงรัมย์
29.เต้น B-Boy (ชาย)(ม.1 - 5) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
56.เด็กชายอภิวัฒน์ หนูคำ นายสมรักษ์ อุปพงษ์
57.นายธวัชชัย ถาวงษ์กลาง นายสมรักษ์ อุปพงษ์
58.เด็กชายอนุชา อโนพันธ์ นายสมรักษ์ อุปพงษ์
59.นายณัฐวุฒิ อโนพันธ์ นายสมรักษ์ อุปพงษ์
60.นายธนชิต ผมรัตน์ นายสมรักษ์ อุปพงษ์
61.เด็กชายกนกพล ดาสันทัด นายสมรักษ์ อุปพงษ์
30.เต้น Cover Dance (หญิง)(ม.1 - 5) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
62.นางสาวสุปราณี สมพร นายสมรักษ์ อุปพงษ์
63.นางสาวรุ่งนภา โคนหนองบัว
64.นางสาวฤทัยรัตน์ สมพันธ์
65.นางสาวชลทิพย์ สว่างศรี
31.ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
66.เด็กหญิงดวงใจ รักกุสล นายสาคร สุแก้ว
67.เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ วรบุตร นางสาวสุดารัตน์ กุลชาติ
68.เด็กชายพงศธร โนนสูง
32.สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
69.เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ วรบุตร นายสาคร สุแก้ว
70.เด็กชายพงศธร สิงห์ทอง
33.อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
71.เด็กหญิงลลิตา ใยเมือง นางถนอมศรี สุภาพ
72.เด็กหญิงดุจสิตา เงางาม
73.เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูชิต
34.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
74.เด็กหญิงสุกัลยา รุ่งตุ้ม นายกฤษฎา ทิพย์วงค์
75.เด็กชายธนพล ไชยปัญญา นางสาวสุดารัตน์ กุลชาติ
76.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิ์กระจ่าง นางถนอมศรี สุภาพ
35.สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
77.นายนัฐการน์ ทรงชาติ นายสาคร สุแก้ว
78.นายอนุวัชร์ แฝงจันดา
36.ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
79.นายภานุมาศ บุญครบุรี นายสาคร สุแก้ว
80.นายวิศวุฒิ อำพันลา นางสาวสุดารัตน์ กุลชาติ
81.นางสาวเจนจิรา หินกล้า
37.จรวดขวดน้ำ (ประเภทแม่นยำ)(ม.1 - 5) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
82.นายอนุวัฒน์ แฝงจันดา นายสาคร สุแก้ว
83.นายณัฐพล บุญเรือง
84.เด็กชายธนากร เลขลบ
38.ประกวดสื่อครูวิทยาศาสตร์(ม.1 - 6) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
85. นายสาคร สุแก้ว
39.ตอบปัญหาสังคมศึกษา(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
86.เด็กหญิงกฤษณา คุ้มทรัพย์ นางสาวจงจิตร สุขเสริม
87.เด็กหญิงบุญเรือน ใยคำ นางสาวจงจิตร สุขเสริม
40.มารยาทไทย(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
88.เด็กชายวุฒิศักดิ์ บุตรแสน นางสาวจงจิตร สุขเสริม
89.เด็กหญิงชลลดา หิรัญภิงคา นางสาวจงจิตร สุขเสริม
41.ตอบปัญหาประวัติศาสตร์(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
90.เด็กชายณัฐนนท์ จังอินทร์ นางสาวจงจิตร สุขเสริม
91.เด็กหญิงวาลิณี โนนน้อย นางสาวจงจิตร สุขเสริม
42.ตอบปัญหากฎหมาย(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
92.นางสาวพรชิตา คุดทะสาร นางสาวจงจิตร สุขเสริม
93.นางสาวศศิธร พิมพา นางสาวจงจิตร สุขเสริม
43.ตอบปัญหาสังคมศึกษา(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
94.นางสาววัลลภา จาดผึ้ง นายอัศวิน จำเริญ
95.นางสาวแสงเดือน จันทร์ทอง นายอัศวิน จำเริญ
44.มารยาทไทย(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
96.นางสาวอาธิติญา บัวลีวัน นางสาวจงจิตร สุขเสริม
97.นายสุทธิพัฒน์ นามแก้ว นางสาวจงจิตร สุขเสริม
45.ต่อสำนวนไทย(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
98.เด็กชายเมธาพร สาหร่าย นางสาวอรทัย เสนาเทพ
46.ตอบปัญหาภาษาไทย(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
99.เด็กชายสุประวัติ บุญสอน นางสาวอรทัย เสนาเทพ
100.เด็กชายเขมทัต อนุพันธ์ นางสาวอรทัย เสนาเทพ
47.หนังสือเล่มเล็ก(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
101.เด็กหญิงณัฐธิชา ผ่านสุข นางสาวอรทัย เสนาเทพ
102.เด็กหญิงจิราภร ภูมี
103.เด็กหญิงพัชรพร คำผง
48.คัดลายมือ(ม.1 - 2) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
104.เด็กหญิงรัตนพร พิมพา นายจำเนียร สุภาพ
49.การเขียนเรียงความ(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
105.นางสาวณัฐพร งามศิริ นางณัฏฐกานต์ ไชยพิมพ์
50.ต่อสำนวนไทย(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
106.นางสาววริยา เสือคง นางณัฏฐกานต์ ไชยพิมพ์
51.ตอบปัญหาภาษาไทย(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
107.นางสาวฤดี สุพงษ์ นางณัฏฐกานต์ ไชยพิมพ์
108.นางสาวกิตติยา มักสมาน นางณัฏฐกานต์ ไชยพิมพ์
52.เปิดพจนานุกรม(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
109.นางสาวละเอียด เทียมทอง นางณัฏฐกานต์ ไชยพิมพ์
110.นางสาวณภัสพร บุ้งทอง
53.คัดลายมือ(ม.4 - 5) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอน
111.นางสาวลัดดาภรณ์ ปางสุข นางณัฏฐกานต์ ไชยพิมพ์
 
[ กลับรายการเดิม ]