ใบรายงานตัว การแข่งขัน ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 7 ปี 2556
กิจกรรม ตอบปัญหาด้านสุขภาพ (ม.1 - 2) กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา
ที่ โรงเรียน ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน ได้คะแนน เหรียญรางวัล
1 บ้านเปือยนาสูง เด็กชายธนกฤต ชมภู่ นายอภิลักษณ์ ศรีภา   
เด็กชายสหัสวรรษ พาโยพัด นายอภิชาติ โถทอง   
2 บ้านปราสาท เด็กหญิงพรเพชร วงค์ใหญ่ นายศุภเวช ศรปัญญา   
เด็กหญิงโยธิกา สมจิตต์ นายศุภเวช ศรปัญญา   
3 หนองถ่มวิทยา เด็กหญิงจุฑามาศ พันธุ์มา นายภาคิน ยุวจิตรากูล   
เด็กหญิงศิริวรรณ เพชรศิลา   
4 หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์ศก นายจักรกฤษณ์ มหาโภชน์   
เด็กหญิงอรฤทัย อุทัยแพน นายฝันไชย คณิตศิลป์   
5 โพธ์ธาตุประชาสรรค์ เด็กหญิงหฤทัย วงษ์แก้ว นายธีรวัฒน์ ศรีเมือง   
เด็กหญิงสุนิสา จันทะเสน นางณัทศมน ชมภูวงค์   
6 โคกสะอาดวิทยาคม เด็กหญิงกนกวรรณ สุดอนุ นายศักดิ์ชัย ตาวันดี   
เด็กหญิงลินดา บุญจริง   
7 บกวิทยาคม เด็กหญิงอนุธิดา เสาเวียง นายพัฒนพงษ์ เพชราเวช   
เด็กหญิงชมพูนิด คุ้มรอบ นายอภิชาติ คะหาญ   
8 ประชาพัฒนศึกษา เด็กหญิงปิยะฉัตร บุญเจือ นายสมรักษ์ อุปพงษ์   
เด็กหญิงนิตยา แก้วมนตรี นายสมรักษ์ อุปพงษ์   
9 หวายคำวิทยา เด็กหญิงจิรนันท์ นิลวรรร นางสมปอง วงศ์เลิศ   
เด็กหญิงอทิตยา ศรีโสภา นายพิฆเนศ วัจนามัย   
10 เมืองแคนวิทยาคม เด็กหญิงอังคณา ชุมจันทร์ นายจักราวุธ อ่อนหวาน   
เด็กหญิงพรสุดา ศรีโนนวัด นายโอฬาณ พลพงษ์   
11 จิกสังข์ทองวิทยา เด็กชายรอน ธรรมรักษ์ นายเรืองชัย พิมพ์ศรี   
เด็กชายสิทธิเดช ฝูงใหญ่ นายเรืองชัย พิมพ์ศรี   
12 แวงแก้ววิทยา เด็กหญิงเจนจิรา ม่วงงาม   
เด็กหญิงพรรวษา วันทุมมา   
13 เมืองจันทร์วิทยาคม เด็กหญิงจันจิรา นามสมบูรณ์ นายขจร ทอนศรี   
เด็กชายเกียรติเจริญ รินอินทร์ นายขจร ทอนศรี   
14 โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม เด็กหญิงสุรีย์นิภา จันทศรี นางแก้วตา ทาสมบูรณ์   
เด็กหญิงไพลิน อินทนิน นางแก้วตา ทาสมบูรณ์   
15 ไพรบึงวิทยาคม เด็กหญิงกุลธิดา เสนคราม นายบรรจบ ลำดวน   
เด็กหญิงวรรณทิพย์ สุภาพ นายบรรจบ ลำดวน   
16 กุดเสลาวิทยาคม เด็กหญิงอรณภา พรสุวรรณ นายกิจชัย ชินโคตร   
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิ์ชัย นายสมพงค์ ไชยะพล   
17 ดงรักวิทยา เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมพร นายวิรัตน์ นครราช   
เด็กหญิงอทิตยา ทำพันธ์ นายวิรัตน์ นครราช   
18 ตระกาศประชาสามัคคี เด็กหญิงขนิษฐา เสนาภักดิ์ นายยุทธพงษ์ สุไชยชิต   
เด็กหญิงสุนีรัตน์ ขันพรม นางสุนิสา ใจใหญ่   
19 สายธารวิทยา เด็กหญิงทิพวรรณ บุบพาพันธ์ นายวรายุทธ พิมพายับ   
เด็กหญิงเพ็ญนภา คำนึง   
20 ไพรธรรมคุณวิทยา เด็กหญิงศิริภัสสร ปุคริต นายธนัท สมหมาย   
เด็กหญิงพินิจดา จันทร์แจ้ง นายธนัท สมหมาย   
21 พรานวิบูลวิทยา เด็กหญิงสินิทรา สุนทมาตร นายศศิพณ สมจันทร์   
เด็กหญิงกุลจิรา ข่วงทิพย์ นายเสฏฐศิลป์ วงษ์นิล   
22 กันทรอมวิทยาคม เด็กหญิงสมฤทัย สุพงษ์ นายพยุงศักดิ์ ทองวิจิตร   
เด็กหญิงอรวรรณ พิลาดี นางสาวอภิชญาณา ภิญโญธานาโชติ   
23 ร่มโพธิ์วิทยา เด็กหญิงเอมอร บุตรดา นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน   
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุวรรณจันทร์ นายวีรชน เอี่ยมสะอาด   
24 โพธิ์วงศ์วิทยา เด็กชายธนพล อ้วนอิ่ม นางสาวราตรี ยกพล   
เด็กหญิงศศิธร อินไข นางสาวราตรี ยกพล   
25 นาแก้ววิทยา เด็กหญิงวิลัยพร บุตรอุดม นายเฉลิมพล นามวิชัย   
เด็กหญิงประภาศรี ดอกบัว นายเฉลิมพล นามวิชัย   
26 ศรีแก้วพิทยา เด็กศรุตา วันเพ็ญ นายสมศักดิ์ พิมพ์นนันท์   
เด็กหญิงอรอนาค์ อบอุ่น นายสมศักดิ์ พิมพ์นนันท์   
27 หนองหว้าประชาสรรค์ เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรชัย นายเดชศักดิ์ดา ดวงจิตต์   
เด็กชายกมลเทพ ดวงแก้ว นายธาดาวัฒน์ สีตะวัน   
28 ราษีไศล เด็กชายกิตติศักดิ์ สุโพธิ์ นายพลายุทธ ธรรมบุตร   
เด็กหญิงสุดารัตน์ อามาตร นายพลายุทธ ธรรมบุตร   
29 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ เด็กหญิงแสงรวี ปรือปรัก นายสุรเด่น แพงมาก   
เด็กหญิงมนฑกานต์ หาดคำ นางสาวพรทิพย์ เครือแสง   
30 กุญชรศิรวิทย์ เด็กหญิงสิริวิมล พงษ์วัน นายประพันธ์ จุรัณชัย   
เด็กหญิงอัครนาฎ เกิดกุล นายประพันธ์ จุรัณชัย   
31 โนนปูนวิทยาคม เด็กหญิงวิจิตรา ศรีกะชา นายอำนวย เฉลิม   
เด็กหญิงวาลินี มิตรโสม   
32 กระดุมทองวิทยา เด็กหญิงพัทยา หลักงาม นายอาจหาญ วิริยโกศล   
เด็กหญิงจิราวรรณ วันชนะ   

ลงชื่อ ........................................ กรรมการ                                                              ลงชื่อ ........................................ กรรมการ

(............................................................)                                                              (............................................................)


ลงชื่อ ........................................ กรรมการ                                                              ลงชื่อ ........................................ กรรมการ

(............................................................)                                                              (............................................................)