ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 13 วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์/รร.บ้านสิริขุนหาญ ครั้งที่ 12 วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ครั้งที่ 11 วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนราษีไศล/อนุบาลราษีไศล ครั้งที่ 10 วันที่ 21 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ครั้งที่ 8 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนราษีไศล ครั้งที่ 7 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนไตรมิตร ครั้งที่ 6 วันที่ 19 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ แข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 12 วันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค.2562 ครั้งที่ 11 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 10 วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 9 วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 8 วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 7 วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 6 วันที่ 16-20 สิงหาคม 2556