หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ เกียรติบัตรกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด
6 - - เด็กหญิงปิยพร ศรีพรมใต้
รร.ราษีไศล
5 - - เด็กชายมนัสชัย อาจสาลี
รร.ราษีไศล
4 2 1 เด็กชายวรวุฒิ สุขทำ
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
4 - - เด็กชายธเนศ เดชนรสิงห์
รร.ราษีไศล
4 - - นางสาวณัฐฐิกา นราวงษ์
รร.ราษีไศล
4 - - นางสาวรัตนาพร จักสาน
รร.หนองถ่มวิทยา
4 - - เด็กหญิงวรรณภา ปะนามะตัง
รร.บ้านเปือยนาสูง
3 2 - เด็กหญิงสุกัญญา ฝังนิล
รร.บ้านเปือยนาสูง
3 1 - นายปิยะ เทพอาษา
รร.หนองถ่มวิทยา
3 - 1 นายธีรศักดิ์ บุญเชิญ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
3 - - นายเอกพร เครือมาศ
รร.ประชาพัฒนศึกษา
3 - - นางสาวจันทิมา สุวรรณธาดา
รร.ราษีไศล
3 - - นายสุรัตน์ ศรีจู
รร.กุดเสลาวิทยาคม
3 - - เด็กชายชาญณรงค์ ชะบา
รร.ราษีไศล
3 - - นางสาวเจนจิรา คำพระ
รร.ราษีไศล
3 - - เด็กชายกิตติพันธ์ วรรณวงษ์
รร.ราษีไศล
2 3 - เด็กชายจิตศดา ผาสุข
รร.บ้านเปือยนาสูง
2 3 - เด็กชายอนุชา แดงพวน
รร.บ้านเปือยนาสูง
2 2 - นางสาวปัทมาวรรณ มงคลกุล
รร.ไพรบึงวิทยาคม
2 1 1 นายปฏิวัติ กลิ่มเกลี้ยง
รร.กระดุมทองวิทยา
2 1 - นางสาวทิพวรรณ ล้อมพรม
รร.หนองถ่มวิทยา
2 1 - เด็กหญิงพรทิพย์ ทัศราช
รร.บ้านเปือยนาสูง
2 - 1 เด็กหญิงรุ่งทิวา ศิริรัตน์
รร.สายธารวิทยา
2 - 1 นางสาวณัฐกาญจน์ จิตชื่น
รร.ราษีไศล
2 - - นายรัฐภูมิ ดวงพล
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
2 - - เด็กหญิงณัฐสุดา ศุภศร
รร.ราษีไศล
2 - - นายอุดมศักดิ์ นิลวรรณ
รร.หวายคำวิทยา
2 - - นายวาณิชย์ บริบูรณ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
2 - - เด็กหญิงศิริลักษณ์ จำปาพันธ์
รร.บ้านเปือยนาสูง
2 - - เด็กชายณัฐพล สมศรี
รร.ราษีไศล
2 - - เด็กชายจักรกฤษ บุญราช
รร.ราษีไศล
2 - - นางสาวจารุวรรณ สังข์วัง
รร.ราษีไศล
2 - - นางสาวกาญจนา ภาธี
รร.ราษีไศล
2 - - นายชัยอนันต์ พรมโส
รร.กุดเสลาวิทยาคม
2 - - เด็กชายศักดา เกษร
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
2 - - นายสถาพร แก้วธรรม
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
2 - - เด็กชายประธงชัย อินเสา
รร.ด่านอุดมศึกษา
2 - - เด็กชายอธิวัฒน์ ชมภู
รร.ด่านอุดมศึกษา
2 - - นายมิตรชัย รูปงาม
รร.กุดเสลาวิทยาคม
2 - - เด็กหญิงอาภาพร แก้วคำ
รร.ราษีไศล
2 - - นายธีระพล น้อยหนองหว้า
รร.หวายคำวิทยา
2 - - เด็กหญิงกุลธิดา สุระสิงห์
รร.บ้านเปือยนาสูง
2 - - นางสาวรัตติยา หงษ์ทอง
รร.หนองถ่มวิทยา
2 - - เด็กหญิงภัทราพร สุระเสน
รร.หนองถ่มวิทยา
2 - - นางสาวพิมพ์วิภา จันทร์วิเชียร
รร.ราษีไศล
2 - - นายศักดิ์กรินทร์ ยอดทอง
รร.หวายคำวิทยา
2 - - นางสาวบุญกอง สิมมารัตน์
รร.ด่านอุดมศึกษา
2 - - นางสาวมลฤดี คำพันธ์
รร.ราษีไศล
2 - - เด็กหญิงอรัญญา จันทำมา
รร.ด่านอุดมศึกษา
2 - - นายมงคล บุญรักษา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
2 - - นางสาววันทนา บุญเฟรือง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
2 - - เด็กหญิงเมษา อินธิเดช
รร.บ้านเปือยนาสูง
2 - - นายวรวิทย์ สุภาพ
รร.หวายคำวิทยา
2 - - เด็กชายลำธาร แก้วใสย์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
2 - - นายธนกร ศรีนาม
รร.ด่านอุดมศึกษา
2 - - เด็กหญิงอัญชลี นันทะบุตร
รร.บ้านเปือยนาสูง
2 - - เด็กชายเจนณรงค์ พรหมศรี
รร.เมืองแคนวิทยาคม
2 - - เด็กชายอนุชา ทรงอ้วน
รร.ราษีไศล
2 - - นายธีระวัฒน์ แก้ววงษ์
รร.ไตรมิตร
1 5 - เด็กชายพัทธนันท์ กลิ่นมณี
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 4 1 เด็กชายอภิเชษฐ สุรสิงห์
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 4 - นายวีรยุทธ อบอุ่น
รร.ศรีแก้วพิทยา
1 3 - เด็กชายดรัณภพ ทุยคำ
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 3 - เด็กชายพงษ์ศักดิ์ แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 3 - เด็กชายกิตตินันท์ สุระสิงห์
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 2 1 นางสาวสุพรรษา กลิ่นกล้า
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
1 2 1 เด็กหญิงขนิษฐา ดอกโศก
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 2 1 เด็กหญิงนริสรา สุริวรต์
รร.สายธารวิทยา
1 2 - เด็กหญิงณฤทัย แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 2 - เด็กชายชนะชัย กองสุข
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 2 - นางสาวอาทิตยา ตุ้มโหมด
รร.บกวิทยาคม
1 2 - นางสาวดวงฤดี แซ่พัว
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 2 - เด็กหญิงชลธิชา มั่นคง
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
1 2 - เด็กชายธนพล ศรีหะราช
รร.ราษีไศล
1 1 2 เด็กหญิงอาทิตยา เสนศรี
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 1 1 นางสาวสุพิชญา เบ็ญมาศ
รร.ศรีแก้วพิทยา
1 1 1 นายอุเทน สุระเสน
รร.หนองถ่มวิทยา
1 1 1 นายธนูศิลป์ สมธรรม
รร.กระดุมทองวิทยา
1 1 1 เด็กหญิงเกษรา ปฏิเหตุ
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 1 - เด็กหญิงกันยารัตน์ เสนาะ
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 1 - เด็กหญิงเสาร์ศิริ ฉิมงาม
รร.บ้านปราสาท
1 1 - นายศิริพงษ์ คำมา
รร.ราษีไศล
1 1 - เด็กหญิงกุลณัฐ ทาเงิน
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กชายศรัณย์ จงผสม
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 1 - เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นราวงษ์
รร.ราษีไศล
1 1 - เด็กหญิงอักษราภัค ช่างดี
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กชายพัชรพล มณีวรรณ
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 1 - นางสาวภัสรา รักพรม
รร.กระดุมทองวิทยา
1 1 - นางสาวจารุวรรณ ทองลอย
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 1 - นางสาวรัตน์ติญากรณ์ ศุภศร
รร.ราษีไศล
1 1 - เด็กหญิงโสรยา บุญเพ็ง
รร.สายธารวิทยา
1 1 - เด็กหญิงแคทลียา ผามณี
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กหญิงกิตติกา สมจิตร
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กชายพีรพล ธรรมอุต
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 1 - เด็กชายศุภมิตร ชัยบุรมณ์
รร.ราษีไศล
1 1 - นางสาวหัทยา เชื้อพันธ์
รร.ศรีแก้วพิทยา
1 1 - นายเจษฎา แวงวรรณ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 1 - นางสาวสุฐิชา สุขะ
รร.ราษีไศล
1 1 - นายวรวุฒิ คำศรี
รร.บกวิทยาคม
1 1 - เด็กหญิงณัฐธยาน์ บัวไข
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กหญิงจิตสุภา มากมูล
รร.บ้านปราสาท
1 1 - นายชัยฤทธิ์ โกศล
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 1 - เด็กชายชินวัตร เผดิม
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
1 1 - เด็กหญิงสุวนันท์ จิตชื่น
รร.ราษีไศล
1 1 - เด็กหญิงสุทัตตา บุญประกอบ
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กหญิงผานิต เครื่องทอง
รร.หนองถ่มวิทยา
1 1 - เด็กหญิงฑาริก เศิกศิริ
รร.ราษีไศล
1 1 - เด็กหญิงอมลรดา วันสืบ
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กชายศักดิ์ศิธร แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 1 - เด็กหญิงสุดาพร จันตะภัก
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 1 - เด็กหญิงศรีวิกา สังวรสิน
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 1 - เด็กหญิงกนกพร บุดดีหงษ์
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 1 - เด็กหญิงชฎาพร สุขจันทร์
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กหญิงสุพัตทรา มุลิวัลย์
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กหญิงเกตุมณี สุขจันทร์
รร.บ้านปราสาท
1 1 - เด็กหญิงจันธิมา ง้าวทอง
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 1 - นายสิทธิรัตน์ ติงสะ
รร.ศรีแก้วพิทยา
1 - 2 นายวัชพงศ์ คงโคตร
รร.บกวิทยาคม
1 - 2 เด็กหญิงจิระญา ลือจันดา
รร.อบต.ผักแพว
1 - 2 นางสาวมาริสา แข็งฤทธิ์
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
1 - 1 นางสาวรัตนา เกษอินทร์
รร.กุญชรศิรวิทย์
1 - 1 เด็กหญิงธวัลหทัย สุระชาติ
รร.นาแก้ววิทยา
1 - 1 นางสาวจิราพร อินชื่น
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงมณฑวดี พันแน่น
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - 1 นางสาวเจตวราภรณ์ มีศรี
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 - 1 นางสาวขวัญสุดา คำพินิจ
รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
1 - 1 เด็กชายวัฒนชัย จันตรี
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กหญิงอรวรรณ พิลาดี
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงปณิตา พิลาดี
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - 1 เด็กหญิงดวงกมล ศิริเทศ
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กชายชัยชาญ พันธ์เพชร
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 นางสาวจริยา บุษบา
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - 1 นายตะวัน มุงคุณ
รร.ไตรมิตร
1 - 1 เด็กชายพันกร หาญแท้
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กหญิงกานต์ธิดา คำโสภา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงสมฤทัย สุพงษ์
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กชายสุวิทย์ ดำเนิน
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กชายทรงวุฒิ กองคำ
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กหญิงจิราภา สุระ
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะสนธิ์
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงวรรณนิสา ศรีมงคล
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงวิลัยพร บุตรอุดม
รร.นาแก้ววิทยา
1 - 1 เด็กหญิงเจนจิรา ทองละมุล
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - 1 เด็กชายวรเชษฐ์ แก้วจันทร์
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กหญิงณิชากร ทองผิว
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
1 - 1 เด็กหญิงพิชญ์สินี เเก้วสีหวงศ์
รร.ราษีไศล
1 - 1 เด็กหญิงกิตติมา โพธิ์กระสังข์
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงสรินทิพย์ พันธ์จันทร์
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงศรุตา ยาคำ
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - 1 เด็กชายชวัล ภูทิพย์
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กหญิงอชิรญา พันธ์แก่น
รร.นาแก้ววิทยา
1 - 1 นางสาวพรทิวา เนตรวงษ์
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - 1 เด็กชายวันเฉลิม บัวไข
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กชายอนิรุธ แก้วคำพันธ์
รร.นาแก้ววิทยา
1 - 1 เด็กหญิงประภัสมล สุขจินดา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงอรพินท์ มนตรีวงษ์
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กชายวรภัทร บุญเนตร
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กชายอัศวภาดา บุตรดี
รร.ราษีไศล
1 - 1 เด็กหญิงอรพรรณ คำใส
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงสุวนันท์ ศิริเทศ
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - 1 เด็กหญิงปาริฉัตร มาแย้ม
รร.อบต.ผักแพว
1 - 1 เด็กชายอาทิตย์ พันธ์ไผ่
รร.ด่านอุดมศึกษา
1 - 1 เด็กชายกมลภพ พันหอ
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กหญิงบุษบา จันทร์หงษา
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงธิดาพร ศรีสมบัติ
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - 1 นางสาวเมธาวี รักสุด
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - 1 เด็กหญิงช่อผกา อุ่นแก้ว
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - 1 เด็กชายนำโชค พิมูลชาติ
รร.นาแก้ววิทยา
1 - 1 เด็กหญิงปวันรัตน์ สมรัตน์
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - 1 เด็กชายจรัสเทพ มุมทอง
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 นางสาวธิดารัตน์ ทองละมุล
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - 1 เด็กชายธีรชัย พรหมจันทร์
รร.บ้านปราสาท
1 - 1 เด็กหญิงเกล็ดแก้ว กุลบุตร
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - เด็กหญิงภัศรา บุญมา
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - นางสาวปิยากร ศรีมะณีย์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายวงศธร นนทะวงศ์
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาววิภาวรรณ รัตนวัน
รร.ราษีไศล
1 - - นายทรงภพ สุพงษ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายภควัฒน์ เขียวสุวรรณ
รร.หวายคำวิทยา
1 - - เด็กชายศิริชัย คำมูล
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงนริศรา คำวันดี
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กชายวิษณุ แก้วใสย์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญมีมาก
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - เด็กชายธิณกร โสดา
รร.ราษีไศล
1 - - นายอดิศร สุระโคตร
รร.ราษีไศล
1 - - นายธนวิชญ์ สินศิริ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นางสาวรัตติยาภรณ์ สูงสุข
รร.บกวิทยาคม
1 - - นางสาวเกศรินทร์ ทองผิว
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
1 - - เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงษ์จอม
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กหญิงชนิภรณ์ ภูลี
รร.ด่านอุดมศึกษา
1 - - นายบุญแก้ว ทันเชื้อ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายพฤทธิ์ สายงาม
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายศศิธร ไชยสุวรรณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายกฤษฎา พิมพ์มา
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
1 - - เด็กชายณัฐชัย บัวไข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 - - เด็กชายสายทอง แดงบุญเรือง
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - นายเจษฎา สมภาวะ
รร.บกวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงมายรุณี ทองบาง
รร.ไตรมิตร
1 - - เด็กหญิงอาทิมา โตประโคน
รร.ราษีไศล
1 - - นายจักกริช กุลเกษ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายภัทรพงษ์ พิศงาม
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวดาวเรือง เสนคราม
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นางสาวอริสาร ช่างกลึง
รร.กุญชรศิรวิทย์
1 - - เด็กชายพรพิสิษฐ์ สารบูรณ์
รร.สายธารวิทยา
1 - - นายเกรียงไกร สาลี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นางสาวลัดดาวัลย์ ยาศรี
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายธีระวัฒน์ แก้ววงษ์
รร.ไตรมิตร
1 - - นายรวิพล แทนคำ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่
รร.สายธารวิทยา
1 - - นางสาวน้ำทิพย์ พิศงาม
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - นายอดิสรณ์ ไสว
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงผานิตา คำแก้ว
รร.ราษีไศล
1 - - นายชัชวาล สายแก้ว
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวปุณยาพร สุพอ
รร.ราษีไศล
1 - - นายอภิสิทธิ์ ตวงทรัพย์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายคมสันต์ สุเสนา
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กหญิงปนิตา ศุภลักษณ์
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีสวย
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงปานทิพย์ คำลอย
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - นางสาวสุนิตา ไชยสิงห์
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - นายสุรพงศ์ มุ่งมาตร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายสิริวัฒน์ จันทะนาม
รร.ราษีไศล
1 - - นายชาญชัย ชิงชนะ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงธนัชญา ห้วยจันทร์
รร.ไตรมิตร
1 - - นายฐิติพงศ์ วรรณทอง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายอรรคพล ศุภศร
รร.ราษีไศล
1 - - นายชลัลธร สมรัตน์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายสุรดิษ แตงมั่ง
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - เด็กชายกิตติศักดิ์ สีเสน
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวศรารัตน์ สมพงษ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กชายรัฐธรรมนูญ เขาแก้ว
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงบุษญารัตน์. หอมหุน
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงไพลิน สุทธิสน
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญมีมาก
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นายกิติศักดิ์ มูลคำ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงกานต์สิริ จันทะคำมา
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
1 - - เด็กชายทินกร วิรุณพันธ์
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายวโรดม แก้วบุรี
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - นางสาวเอื้องนภา สาริพันธ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงวรรณภา ศรีดาชาติ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายวีระเดช อัฒจักร
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายชำนาญ ภาชู
รร.ด่านอุดมศึกษา
1 - - เด็กชายอภินันท์ ศุภษร
รร.ราษีไศล
1 - - นายสุรชัย พรมดวง
รร.กระดุมทองวิทยา
1 - - นางสาวจารุภา ลำดวน
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นางสาวปิยาภรณ์ ไก่เเก้ว
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายพินิจ อุ่นใจ
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายมาวิน สมพร
รร.ราษีไศล
1 - - นายณัฐชัย สุบิน
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงประกายแก้ว ศรีโพธิ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงชนิตตา จุลนิล
รร.ราษีไศล
1 - - นายรัชชานนท์ สมรัตน์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงศิริวรรณ งามทรง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงนลินทิพย์ สายไหม
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - นางสาวประกายวรรณ ศรีลาชัย
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - เด็กหญิงปนัดดา นิยม
รร.หวายคำวิทยา
1 - - นายอมรพงษ์ คำแก้ว
รร.ราษีไศล
1 - - นายธนพล ดวงสิน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงสโรชินี วิสาณ
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - นายภาณุพงศ์ วงษาทุม
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
1 - - เด็กหญิงสุวภัทร ดวงมณีวรเดช
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - เด็กชายสราวุฒิ ศรีมาศ
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงอนงค์นาถ รุ้งนิยม
รร.หนองถ่มวิทยา
1 - - เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ศุภศร
รร.ราษีไศล
1 - - นายชาญวิทย์ คำมั่น
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงจุฑามณี พาหา
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงปนัดดา สุขะ
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงจิริญา ตะลาด
รร.ไตรมิตร
1 - - นนทชาติ มาตย์ภูธร
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงจิราพร ภักดีนอก
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กชายไชยธวัช สีสดดี
รร.ด่านอุดมศึกษา
1 - - เด็กหญิงพรสุรีย์ แสนสมบัติ
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นายพูนพล แหวหล่อ
รร.หวายคำวิทยา
1 - - นายตุลเทพ กาลพัฒน์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นางสาวสุวดี กันภัย
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - เด็กชายศรัณย์ ปูพบุญ
รร.ราษีไศล
1 - - นายรพิพัฒน์ จันทร์ต๊ะคำ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงนริศรา ระหาร
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - นายจักรวาล ชมนิ่ม
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - เด็กชายศุภชัย ดอกบัว
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - นายณัฐพล แก้วคำ
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงอภิญญา พรหมทา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - นางสาวจตุพร วงหงษ์
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงวิมลจิตร เกษศิริ
รร.ไตรมิตร
1 - - เด็กชายกิติศักดิ์ พาหา
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - นาย,มนตรี ธรรมปัญญา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายศักดิ์ชัย ปานทอง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายพีระพัฒน์ มนตรีวงษ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายพีรพัฒน์ นันต๊ะ
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - เด็กชายภราดร ทองเฟื่อง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายภาณุวัฒน์ ทรงศิริ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายศรัณย์ ปูพบุญ
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงดวงพร ขนวน
รร.บ้านปราสาท
1 - - นายพีรพล ยิ้มยวน
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายอมรเทพ โยธะพันธ์
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวทิพาพรรณ สวนศรี
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - เด็กชายณัฐพงษ์ อุ่นคำ
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงสิราวรรณ บุญโย
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นางสาววริศราพันธ์แก่น
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายศุภกิจ กุลบุตดี
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - นางสาวเดือน พลอาจ
รร.ไตรมิตร
1 - - นายไกรรินทร์ ทันงาม
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงอรมณี บุดดีหงษ์
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นายจิรวัฒน์ บุญอินทร์
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวกรรณกนก ใจแจ้ง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงปณิสา ไชยโชติ
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - นางสาวศิริวรรณ์ ทรงจิตร
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายพีระวัฒน์ จันทร์ธานี
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวอนงค์นาถ รุ้งนิยม
รร.หนองถ่มวิทยา
1 - - นายจตุพร ชาภักดี
รร.กระดุมทองวิทยา
1 - - เด็กชายคุณานันต์ จันลาวงษ์
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวสุภาวดี ยาศรี
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายประวิทย์ คำโสภา
รร.หนองถ่มวิทยา
1 - - นายยลตระการ มุละชาติ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายศุภราช เกตุบัวขาว
รร.ราษีไศล
1 - - นายเทพพิทักษ์ ขันขาว
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
1 - - นายศิริวัฒน์ มีแสง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงอารีรัตน์ เกนขุนทด
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กชายคุนานันต์ จันลาวงศ์
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายภิพาก คำใบ
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวฐิติมา สายจันทร์
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - เด็กชายธนาวุฒิ ทองบาง
รร.โนนปูนวิทยาคม
1 - - เด็กชายนัฐพล เดียงสา
รร.ราษีไศล
1 - - นายสุริยา จงดา
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายสัญชัย สุวงศ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - นางสาวชมพูนุช มุ่งมาตร
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - นางสาววราพร จันทภักดิ์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 - - นายสัจตยา สิทโท
รร.ราษีไศล
1 - - นายพงษ์ภัทรินทร์ สิทธิเศษ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - เด็กชายปราโมทย์ โพธิ์อุดม
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กชายจตุพล กตะศิลา
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงจิราภรณ์ สุวรรณจันทร์
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - นางสาวราตรี วันภักดี
รร.ด่านอุดมศึกษา
1 - - เด็กหญิงจิตรอารี จิตสว่าง
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - นายศราวุฒิ ภาคีพันธ์
รร.ราษีไศล
1 - - นายฐาปกรณ์ อาจภักดี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นางสาวสุภาพร สิทโท
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายขจรศักดิ์ สิงห์แจ่ม
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - เด็กชายภานุวัฒน์ กะตะศิลา
รร.ราษีไศล
1 - - นายอภินันท์ เกิดกล้า
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงนิพาพร นรินทร์นอก
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - เด็กหญิงสกุลทิพย์ คำโกแก้ว
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นางสาวปนัสดา ภูสมตา
รร.หวายคำวิทยา
1 - - เด็กหญิงปิยวรรณ ทองผล
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงปาริชาติ พงศดิลก
รร.ด่านอุดมศึกษา
1 - - เด็กชายธนพงค์ ผกากรอง
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงสุทธิดา อาการ
รร.นาแก้ววิทยา
1 - - นายมงคล ปิยะวงษ์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - นางสาวสุทธิกานต์ คำอินทร์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงจิราภา สิทโท
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงกัลยา ไชยสุวรรณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นางสาวมุกนินทร์ พุ่มจันทร์
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายภูพิรัฐ กนกแก้ว
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 - - เด็กหญิงธิติสุดา ไชยเสนา
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาววิจิตรา ดอกพวง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงสุพัฒตา ใจดี
รร.ราษีไศล
1 - - นายสัตยา สิทโท
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายศราวุธ ชูเลิศ
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นางสาวสินีนาฎ คิดไว
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นางสาวอำไพ มะเดื่อ
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงขวัญฤดี สว่างแก้ว
รร.ไตรมิตร
1 - - นายปรัญชัย ศรีหาบุตร
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - นายวีระวัฒน์ ทวนทอง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายวรชิต หอมหวล
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นายวุฒิชัยสิทธิ์ ใจแจ้ง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กชายอนุวัตน์ จักษุกรรฐ
รร.ราษีไศล
1 - - นายสุพัฒน์ กองแก้ว
รร.ราษีไศล
1 - - นายพีรพงศ์ ชมเมิน
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาววนิดา เสนนอก
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - นายจักรกฤษณ์ บุญกู่
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายภูชิต ณราหนองแรง
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงธัญญษรัตน์ เทศมาตร
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - เด็กหญิงโชติกา วงศ์ขมิ้น
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - นางสาวสายธาร ห้วยหงษ์ทอง
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - เด็กหญิงธิวากร แก้วมงคล
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กชายณัฐพล วาไทย
รร.สายธารวิทยา
1 - - นายกฤษฎา หารเตชะ
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงจิราวรรณ สุภาพ
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - นางสาวพิมพ์นภา สุทธปัญญา
รร.ไตรมิตร
1 - - เด็กชายเบญจพล ศรีปรั่ง
รร.โพธิ์วงศ์วิทยา
1 - - นางสาวดรุณี บัวพา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นางสาวกานดา ไพรบึง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายสัจตยา สิทโท
รร.ราษีไศล
1 - - นายวรวิทย์ มนตรีวงษ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายสรวิชญ์ สุระโคตร
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายวุฒิชัย แสงทอง
รร.สายธารวิทยา
1 - - เด็กหญิงบุรากร ใยผุย
รร.ไตรมิตร
1 - - เด็กหญิงวนิดา แก้วบุตรดี
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - นายวีระพล โนนฤชา
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 - - นางสาวณัฐริกา บาอินทร์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กชายอธิวัฒน์ จิบจันทร์
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
1 - - นางสาวดารณี ภายอุ้ม
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - นายเพชรสงคราม คงคูณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายธราดล จินะตา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - นายกิตติศักดิ์ เขียมลักษเจริญ
รร.กระดุมทองวิทยา
1 - - เด็กชายมงคลชัย แก้วใสย์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - เด็กชายณัฐพล สมศรี
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวณัฐธิดา งามเเจ่ม
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายนัฐชัย เวียงคำ
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงยุวดี สร้อยศรี
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
1 - - นายภาณุวัฒน์ ภูธง
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายนวมินทร์ สุระชาติ
รร.นาแก้ววิทยา
1 - - เด็กหญิงนภัสสรณ์ ปฏิเหตุ
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นายศักดิ์นรินทร์ คำพินิจ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายศรายุทธ แก้วโพธิ์
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงจิรวรรณ โมทะจิตร
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นางสาวจารุวรรณ สังข์วัง
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายธนาทร แก้วใสย์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - นางสาววรัชยา จันทะสนธิ์
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - นายณรงค์ฤทธิ์ จงกรฎ
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายศุภชัย กตะศิลา
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายธงชัย บาททอง
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - นางสาวณิชาภัทร โยธี
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายรัฐพงษ์ บุริวงศ์
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - เด็กชายสิทธิกร เครือแสง
รร.ราษีไศล
1 - - นายฤทธิเกียรติ ไชยทอง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงนิตยา เกษอินทร์
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - เด็กหญิงสรวงสุดา นาห่อม
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กชายภูวิทย์ มโนรัตน์
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายเอกภพ สุดโสม
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นายธนากร สมรัตน์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายภูชิต ณราหนองแวง
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - นายจักรกฤษณ์ อุ่นแก้ว
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายวันเฉลิม เร่งพิมาย
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กหญิงญาดา มุ่งมาตร
รร.กันทรอมวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงพัชรินทร์ สุภาทิพย์
รร.บ้านปราสาท
1 - - เด็กหญิงเครือวัลย์ ติละบาล
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายวันเฉลิม สุทธิสิน
รร.สายธารวิทยา
1 - - เด็กหญิงศศิธร โพธิ์ชัย
รร.กระดุมทองวิทยา
1 - - นายสุรชัย ห่อเหลิง
รร.หวายคำวิทยา
1 - - เด็กหญิงพรชิตา รักษาศิริ
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นายคณิศร เจียงแก้ว
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงน้ำฝน บุดดีวงศ์
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายทัตพงษ์ ทองสุทธิ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กหญิงฐิติมา บุระภา
รร.บ้านปราสาท
1 - - เด็กหญิงศิริวรรณ ดวงบุปผา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - นางสาวนิพาดา หาสีโน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายอนุพงศ์ โสภาพ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงนฤมล สาลี
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - เด็กหญิงอภิญญา เพ็งพงษา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - เด็กชายวัชระ ไกรวิเเศษ
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - นางสาวทิพย์หทัย ปรางมาศ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายศราวุธ แหวนวงษ์
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - นายวรากร นาริกุล
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กหญิงบุตษฎี ศรีมูล
รร.ไตรมิตร
1 - - เด็กชายทักษิณ วงษ์มณี
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - เด็กหญิงอภิญญา การุณ
รร.ราษีไศล
1 - - นายณัฐพล ปานทอง
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - นางสาวสุธิตา เบ้าทอง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นางสาวนวนละออ แดงบุญเรือง
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงสุวิชาดา โพธิ์กระสังข์
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - นางสาวเจนจิรา ปัจรักษ์
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - เด็กชายคุณานันต์ จันลาวงศ์
รร.ราษีไศล
1 - - นายวีระวัฒน์ น้ำหวาน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายจิรพงศ์ ศรีสวรรค์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นางสาวดวงนภา สารชาติ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงรวินท์นิภา พงษวัน
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายยศวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงสุวรรณา ทองละมุน
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - เด็กหญิงพนิดา พรมพล
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - เด็กชายมงคล โพธิวงศ์
รร.กระดุมทองวิทยา
1 - - ด.ช. ณัฐพล ไชยหนองบัว
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชาย วรเมธ พยอม
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงสุรลิตา อินธิเดช
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นายมานพ วงษ์ละคร
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงพัชรี นามปัญญา
รร.นาแก้ววิทยา
1 - - นายอินทนนท์ เหลาเพียน
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
1 - - เด็กหญิงอชิรญา พันธ์แก่น
รร.นาแก้ววิทยา
1 - - เด็กชายปิยะวัฒน์ คำผา
รร.ราษีไศล
1 - - นายอัษฎาวุฒิ หล้าศรี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กหญิงณัฐวรรรณ บุตะมี
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นางสาวอุมา ศิริเทศ
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
1 - - เด็กหญิงธนธรณ์ พิมมาศ
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์เสียงเย็น
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายทรงพล นาคำลอด
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - นายจิรายุส ทองภู
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงสุภาวดี ผลอ้อ
รร.ราษีไศล
1 - - นายเอกรัตน์ สมเพ็ชร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นาย ขจรยศ ดวงสิน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายชาคริต แก้วตา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายมานพ วงษ์ละคร
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงประภัสสร มุ่งมาตย์
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - นางสาวนริศรา นาสาลี
รร.หวายคำวิทยา
1 - - เด็กหญิงพรสุดา สุจันทา
รร.นาแก้ววิทยา
1 - - เด็กชายธวัชชัย สระทอง
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายโชคตินันท์ ไกรวิเศษ
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - เด็กชายกันณพงศ์ พันธ์งาม
รร.สายธารวิทยา
1 - - เด็กชายทินกร จันทร์สิงห์
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
1 - - เด็กหญิงเจษฎากร ศิริโสภา
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - นายกรรมสิทธิ์ แก่นจันทร์
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวกาญวรี ศรีเพ็ง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายอภิวุฒิ ศิริเทศ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายพิชาภพ ปานประชาติ
รร.นาแก้ววิทยา
1 - - นายปัณณวัฒน์ อินวันนา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นางสาวสุฐิชา สุขะ
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงปาลิตา รองสุพรรณ
รร.บ้านปราสาท
1 - - เด็กหญิงสุภัสรา พูนทอง
รร.ไตรมิตร
1 - - เด็กชายสุวิทย์ จันอาสา
รร.ราษีไศล
1 - - นายชาญณรงค์ กันตะพันธ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายจักรพันธ์ งอนสวรรค์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายนนทวัฒน์ บุญจริง
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
1 - - เด็กชายศิวกร ไชยชิต
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายสัณหณัฐ ไก่แก้ว
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กชายโยธิน สัจนวน
รร.ราษีไศล
1 - - นายธนากรณ์ บุญอินทร์
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายศุภราช เกตุบัวขาว
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายสุภาภรณ์ วงศ์พินิจ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - นายวุฒิชัย พิมมัดสา
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
1 - - เด็กชายศุภชัย ศรีคำ
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - นายบุญนำ พรพันธ์
รร.หวายคำวิทยา
1 - - นายอัมรินทร์ รีบรัด
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายทิพากร อุตรวิเศษ
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาววัชราภรณ์ คำสะ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงปิยรัตน์ จันทพันธ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กหญิงพรสวรรค์ สุขเหลือง
รร.ไตรมิตร
1 - - เด็กชายมนัสชัย อาจสาลี
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวมุทิตา สาระบูรณ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
1 - - เด็กชายมนัสชัย อาจสาลี
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงเบญจมาพร อ่อนพิมพ์
รร.หวายคำวิทยา
1 - - นางสาววิชุดา อัมภรณ์
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - เด็กชายมาวิน สมพร
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงธิติสุดา ไชยเสนา
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงสุจิรา คำลอย
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - เด็กหญิงอรณภา พรสุวรรณ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
1 - - เด็กชายศุภกร เรือนปัญจะ
รร.ราษีไศล
1 - - นางสาวนันทิกานต์ มุ่งหมาย
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - เด็กชายณัฐพล ไชยหนองบัว
รร.ราษีไศล
1 - - นายสุรชัย สมศรี
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กหญิงจิดาภา วงศ์จันทร์
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - นางสาวนุศรา พรมตื้อ
รร.ไตรมิตร
1 - - เด็กชายอดิศักดิ์ แสงสิงห์
รร.หนองถ่มวิทยา
1 - - เด็กชายทองเพชร สุรินทร์
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - เด็กหญิงยุวดี อินทรี
รร.ราษีไศล
1 - - เด็กชายพิเชษฐ ศรีธรรม
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงพิมพ์สุดา ชะโยลา
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กหญิงจิราภร ภูมี
รร.ประชาพัฒนศึกษา
1 - - เด็กชายโกวิทย์ โสกุล
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
1 - - เด็กหญิงบัณฑิตยา เบียดนอก
รร.บ้านสิริขุนหาญ
1 - - เด็กชายอรรคพงษ์ ตะเกิงผล
รร.เมืองแคนวิทยาคม
1 - - นางสาวเจตสุภา สุขกาย
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - นายวรวุธ ศรีหาบุตร
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
1 - - เด็กชายชวน อาจทำ
รร.ศิลาลาดวิทยา
1 - - เด็กหญิงนริศา แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
1 - - นางสาวสุวิมล นามวิชา
รร.พรานวิบูลวิทยา
1 - - นางสาววิไลวรรณ สารพงษ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
1 - - เด็กชายอินทนนท์ นวลใส
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 3 - นายไพโรจน์ ไชยคง
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 3 - เด็กหญิงสุพิชญาภา คำดีผล
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- 3 - นายเทพพิทักษ์ บัวจันทร์
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 2 2 เด็กชายธีรภัทร ประทุมวรรณ
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 2 1 นายธวัชชัย มาสงค์
รร.หนองถ่มวิทยา
- 2 1 เด็กชายพิทยา ปูพบุญ
รร.หวายคำวิทยา
- 2 1 นางสาวศรสวรรค์ ทับแสง
รร.ไตรมิตร
- 2 1 นายณัฐพล ทองดี
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 2 1 นายณัฐวุฒิ แทนคำ
รร.พรานวิบูลวิทยา
- 2 1 นายจีรยุทธ หอมชาติ
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 2 1 นางสาวนันทนา บุญขาว
รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
- 2 1 เด็กหญิงจิราพร ภูมี
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 2 - เด็กหญิงชฎาพร ธิวรรณ
รร.พรานวิบูลวิทยา
- 2 - เด็กชายชนธาร อุทานุเคราะห์
รร.อบต.ผักแพว
- 2 - นายกฤษฎา สาธร
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 2 - เด็กหญิงศรัญญา โกแวร์
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 2 - นายสุริยะ หมื่นจิตร
รร.ราษีไศล
- 2 - เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยสุวรรณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 2 - นายมณเทียร พันมะลี
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 2 - นายคธา ทองสุรี
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 2 - นายรัฐภูมิ แก้วกัณหา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 2 - นายนุติ ศรีบุญเรือง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 2 - เด็กชายทองพูน จันทร์ศรี
รร.อบต.ผักแพว
- 2 - เด็กหญิงชลลดา หิรัญภิงคา
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 2 - เด็กหญิงธนิตา ทองมนต์
รร.นาแก้ววิทยา
- 2 - นางสาวภัทฑิยา ภควัตมานพ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 2 นางสาวสร้อยสุนีย์ กล้าเกิด
รร.ไตรมิตร
- 1 2 เด็กชายดนุพล บุคำ
รร.ผักแพววิทยา
- 1 2 เด็กหญิงชลธิชา แจ้งประจักษ์
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- 1 2 เด็กชายอภิวัฒน์ อำพันธ์
รร.นาแก้ววิทยา
- 1 1 เด็กหญิงเกศรา เจริญยิ่ง
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 1 เด็กหญิงอินทิรา พิมเสน
รร.พรานวิบูลวิทยา
- 1 1 นางสาวกรรณิการ์ สุกใสย์
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 1 เด็กชายธนดล แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 1 เด็กหญิงสุดารัตน์ แดงบุญเรือง
รร.ราษีไศล
- 1 1 เด็กชายวิทวัฒน์ ลาธุลี
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 1 เด็กชายทรงศักดิ์ ศรีโพนทอง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 1 นางสาววิมลวรรณ สุภาพ
รร.หวายคำวิทยา
- 1 1 นายกอบชัย อึ้งตระกูล
รร.ผักแพววิทยา
- 1 1 นางสาวอินทุอร ภัคพวง
รร.ดงรักวิทยา
- 1 1 เด็กชายกิตติพล ปูพบุญ
รร.หวายคำวิทยา
- 1 1 เด็กหญิงภาวินี เหล็กเพชร
รร.กระดุมทองวิทยา
- 1 1 เด็กชายกฤษ ทองพันธ์
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 1 นายณรงค์ฤทธิ์ ดวงดาว
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 1 เด็กหญิงขนิษฐา พันแจ่ม
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- 1 1 นางสาวลลิตา สะใบ
รร.โนนปูนวิทยาคม
- 1 1 เด็กชายวัชรินทร์ แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 1 เด็กชายสาธิ เสริมไธสง
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 1 เด็กชายอรรถพล โนนยาง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 1 นางสาวศิริลักษณ์ ไชยเสนา
รร.หวายคำวิทยา
- 1 1 นางสาววิไลพร ชนะงาม
รร.ไตรมิตร
- 1 1 เด็กชายจุลทัศน์ ศรีพรม
รร.ผักแพววิทยา
- 1 1 เด็กชายรุ่งลิยา สีทาหล้า
รร.หวายคำวิทยา
- 1 1 นางสาวอนงค์ สายเหมาะ
รร.กระดุมทองวิทยา
- 1 1 นายอินทร์ตะนัย รูปงาม
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 1 เด็กหญิงพีรยา กรองกระโทก
รร.ราษีไศล
- 1 1 เด็กชายศุภกิตติ์ แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 1 เด็กชายณัฐพล บุญเรือง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 1 นายนันทชัย รุ่งเรืองศรี
รร.หนองถ่มวิทยา
- 1 1 เด็กหญิงปนัดดา บุญปลอด
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- 1 1 เด็กชายพายุ แสนรัตน์
รร.ราษีไศล
- 1 1 เด็กหญิงยุพารัตน์ สุระชาติ
รร.นาแก้ววิทยา
- 1 1 นางสาวอำนวยพร หลักสกุล
รร.ไตรมิตร
- 1 1 เด็กหญิงพรนภา พางาม
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 1 นายธนชิต ยมรัตน์
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 1 เด็กชายอนุสิทธิ์ สาลีทอง
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 1 เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ สุวรรณเวียง
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 1 เด็กชายสุพากร พงษ์ภา
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 1 เด็กชายอภิวัฒน์ เงินคำ
รร.หวายคำวิทยา
- 1 1 นางสาวสุนี แก้วจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 1 เด็กชายวรายุทธ มณีโชติ
รร.หนองถ่มวิทยา
- 1 1 นางสาวคมศร วงษ์ศรี
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 1 นายอนุวัช อ่อนจันทร์
รร.หนองถ่มวิทยา
- 1 1 เด็กหญิงกรรณิการ์ นักพรม
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 1 เด็กหญิงปวีณา เสาวัง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 1 นางสาววิภาพร น้อยบุดดี
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 1 นายอนุสรณ์ สังข์ทอง
รร.ราษีไศล
- 1 1 เด็กชายไชยยงค์ มายา
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - นางสาวทิฆัมพร ไพรบึง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นางสาว ธิดารัตน์ ยั่งยืน
รร.ไตรมิตร
- 1 - นางสาวภัทรวดี ถมคำ
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงกิตติยา โพธิ์กระสังข์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงพรพรรณ ศรีรัตน์
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กชายธีรพงศ์ มณีนิล
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กหญิงฐิติวรดา ปราณีต
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายธันวา พงษ์วัน
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - เด็กชายสุริยันต์ จันทร์ใส
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - นายศิริชัย จันทรโท
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- 1 - เด็กชายภานุพงษ์ ศิลารักษ์
รร.นาแก้ววิทยา
- 1 - นางสาวสุกัญญา ทรัพย์สมบัติ
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - นายอานนท์ หัตจรวย
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กชายภัคพงศ์ สุคันธะมาลา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นางสาวรพีพร แก้ววงค์
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กหญิงสุภาธิณีย์ พรมจันทร์
รร.บ้านปราสาท
- 1 - เด็กชายปฏิภาณ เยี่ยงกาย
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กชายวิชัย เลิศศรี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายอุทัย โพธิ
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- 1 - เด็กชายพรรคพล พรหมทา
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กชายภัทรพงศ์ ดวงมณี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นางสาวนางสาว จันทิมา ใจดี
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กชายจิรายุ กตะศิลา
รร.ราษีไศล
- 1 - นางสาวปาริชาติ ขันติวงษ์
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- 1 - เด็กชายวุฒินันท์ ดับโศรก
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นางสาวนพวรรณ พิเศษสุนทร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นางสาวเบญจมาศ ยอดพุฒ
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญสาร
รร.บกวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงจะรุณี สุขจันทร์
รร.บ้านปราสาท
- 1 - เด็กหญิงฐิติกา วะภา
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - นางสาวเพ็ญนภา มีสัตย์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นางสาวอุไรวรรณ ศรีสะเนตร
รร.กระดุมทองวิทยา
- 1 - นายสุรพล บัวจูม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงจารุวรรณ พิมพ์พงษ์
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - นายพงษ์ศิริ วะภา
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - เด็กชายอภินันต์ ศุภศร
รร.ราษีไศล
- 1 - นายธีระพงษ์ อนันตภักดิ์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - นายเจษฎา ศรีภักดิ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันทเสน
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- 1 - เด็กหญิงวิลาวัลย์ คำศรี
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นายเอกรัตน์ สุวรรณรัตน์
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กชายอมรวิทย์ เสนาซิว
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายอภิสิทธิ์ สีทองดาว
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - เด็กหญิงรัตติยากร บึงสุวรรณ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงฐิติมา แก้วพาปราบ
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นางสาวศันศนีย์ พันจันดา
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กชายชยณัฐ นาแพง
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กชายศุภกิตติ์ บัวสอน
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- 1 - เด็กหญิงทัณฑิมา สุวรรณทา
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - นายพิษณุ กองปัด
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาวสมฤทัย จันทร์น้อย
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นางสาวศรสวรรค์ ทับแสง
รร.ไตรมิตร
- 1 - นายปัญญา มะลิ
รร.ไตรมิตร
- 1 - นางสาวทิพย์สุดา บุญรักษา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - เด็กชายอนุสิทธิ์ แทนคำ
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- 1 - เด็กหญิงศิรินดา บัวไขย
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงสุพรรษา แก้วการุณ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - เด็กหญิงโชติกา โกศล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - นายพีระชัย วรรณวัตร์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - เด็กหญิงศริมน เมืองจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงศิริวรรณ มะโนรัตน์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงนิศารัตน์ วรรณสุธิ์
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กชายสรศักดิ์ โพธิ์กระสังข์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายพรรณรายณ์ ไชยบุตร
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาวสุพีชา สุดใจ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายดุษฏี สุจันทา
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นางสาวจารุนันท์ บัวงาม
รร.แวงแก้ววิทยา
- 1 - นายพิษณุ อำไพพันธ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กชายวัชระ พัตรามี
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กชายวัฒนา บุญฤทธิ์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - เด็กชายศรชัย กันทอง
รร.บกวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงจินดารัตน์ ศรีภักดิ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายวรพล ภาระการ
รร.ราษีไศล
- 1 - นายวสันต์ มิ่งเมือง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายศุภสิน คำทวี
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - เด็กหญิงสุภาวิดา ศรีนวล
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงณัฐริกา วิลา
รร.หนองถ่มวิทยา
- 1 - เด็กหญิงศุภรดา แบสิ่ว
รร.ราษีไศล
- 1 - นายณัฐพงษ์ ดีพร้อม
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นายทินกร บุญชม
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิ์กระจ่าง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - นางสาวจุฑาทิพย์ นาดีไฟ
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงณัฐธิชา ผ่านสุข
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กชายผดุงศักดิ์ เคารพ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - นายอิสระ เชื้อหงษ์
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กชายเวชพิสิฐ. ใจแจ้ง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กชายธูปทอง เลิศศรี
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - เด็กชายอัครพนธ์ เครือแสง
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - นายวีรวัฒน์ ภาชู
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุระชาติ
รร.นาแก้ววิทยา
- 1 - นางสาวนัจจนันท์ เนื่องโพธิ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายศุภกร โยธี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงสิวรินทร์ รัตนวัน
รร.ราษีไศล
- 1 - นายพงศ์เทพ ทุมวงษ์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - เด็กหญิงสุพิชญา อุดมสุข
รร.บ้านปราสาท
- 1 - เด็กหญิงปวีณา เสาวัง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กชายสุรชัย เครือแสง
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กหญิงนิศาชล กะมูนรัด
รร.สายธารวิทยา
- 1 - เด็กชายจักรินทร์ ไสว
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายกิตติพงษ์ วรรณวงษ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - นายธวัชชัย บุญจำ
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - เด็กชายธรรมนูญ ก้อนฝ้าย
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กหญิงวิกานดา คำลอย
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายจรัสรวี มุกดาดี
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - นางสาวสุกัญญา แก้วเชียงทอง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - นายณัฐพงศ์ ชูกลิ่น
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงอุลัยพร เปลี่ยมจันทร์
รร.บ้านปราสาท
- 1 - เด็กชายอรรนพ ประจง
รร.ราษีไศล
- 1 - นายธีรพงษ์ เชื้อประทุม
รร.สายธารวิทยา
- 1 - เด็กหญิงจิราภรณ์ อินโบราณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายอนันธวัฒน์ ไชยเสนา
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - นายพีระพงศ์ สงผัด
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กชายพิชัย ช่างถม
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นายไพบูลย์ กล้าหาญ
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- 1 - เด็กชายนัฐวัตร พรรัตน์
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - นายพาณิชย์ กิตติพันธ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กหญิงเพชรลัดดา ชิณบุตร
รร.สายธารวิทยา
- 1 - เด็กชายปรเมษฐ์ เศรษศรี
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กชายภูมินทร์ จันทร์หอม
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - เด็กชายนราธร สีดาพันธ์
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - เด็กหญิงสาธิยา สิงห์กุรัง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กหญิงสายธาร บัวแก้ว
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - นางสาวอำไพ มะเดื่อ
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- 1 - เด็กชายปิติ เต่าแก้ว
รร.พรานวิบูลวิทยา
- 1 - เด็กหญิงจารุภา แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - เด็กชายวายุ วงศ์ใหญ่
รร.ราษีไศล
- 1 - นายอนุสรณ์ พรมตื้อ
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กหญิงทิพวรรณ สีทำ
รร.ราษีไศล
- 1 - นายบัญชา บุญตา
รร.กันทรอมวิทยาคม
- 1 - นายสุภาพ เมืองจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กชายระพีพัฒน์ ผิวอ่อน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงทัศนีย์ อุดมสุข
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นางสาววิไลวรรณ นิลศรี
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กชายประสิทธิชัย ใจคง
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- 1 - เด็กหญิงขวัญฤทัย แก้วโจ๊ะ
รร.หนองถ่มวิทยา
- 1 - เด็กหญิงวิภาดา แก้วลอย
รร.กันทรอมวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงฉัตรพร ไก่แก้ว
รร.โนนปูนวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงสุธินัน ไชยโคตร
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กชายณัฐพงศ์ สมรัตน์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงสุกัญญา งาหอม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กชายปกรณ์ ดาวขวา
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - นายสุริยันต์ ยอดกุล
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นายเชษฐา อุทิศาวงษ์
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - นายศิริวัฒน์ เทียนเพ็ชร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงธิติยากร ไชยรักษ์
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - นายวัชรพงษ์ วิทย์อร่ามตระกูล
รร.ราษีไศล
- 1 - นางสาวดาราวรรณ ชนะสงคราม
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - นางสาวสุรัติยา สายสุ่ย
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คันธี
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงรจนา ภาษี
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - เด็กหญิงกัลยาณี ปฏิเหตุ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - เด็กหญิงวิไล มุ่งดี
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - นางสาวปรางค์ทิพย์ บุญพอ
รร.บกวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงเก็จมณี ผู้มีสัตย์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กชายนพเก้า ศรีภักดี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงปวีณา เพชรสมัย
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- 1 - นายชัยธวัฒน์ จันทโคตร
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาววิราพรรณ โสพัฒน์;
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กชายคฑาวุธ ดาวงษ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงพวงผกา เบ็ญมาศ
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - เด็กหญิงกัลย์สุดา มะณีแสง
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงอาริยา เวียงคำ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - นางสาวธนันท์ญา สิงห์แจ่ม
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นายไกรลาศ สิทธิจินดา
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ศิริถาวรชัย
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - นางสาววรินทร์พร สิมณี
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กชายธนกิจ ชนะมาร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะสุ
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - นายเจริญศักดิ์ งาหอม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาวมิรัณยา รัตนแสง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กหญิงอนุศรา เวียงไกร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงมัสยา กมลมาลย์
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - เด็กหญิงพรพนา เหมาะสมาน
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - เด็กหญิงมาลินี เฉลียวฉลาด
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กหญิงศรุตา หะโท
รร.สายธารวิทยา
- 1 - เด็กชายวิชัย โพธิ์สนธ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงรุ่งไพลิน อุ่นคำ
รร.ราษีไศล
- 1 - นางสาวกัญญาณัฐ พรรณาสุระ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นางสาวประกายดาว คงสิม
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นายสมรักษ์ จิตต์จันทร์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - นายอนุสรณ์ เสน่หา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นางสาวเบญจวรรณ อาบทอง
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงกมลวรรณ วันทะวงษ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงสิริรัตน์ เกษร
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- 1 - เด็กชายธีรศักดิ์ บุญเชิญ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - นางสาววัลลภา จาดผึ้ง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กหญิงญาณิกา ปรางศรี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายเศรษฐชาติ ธงชัย
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กชายนิธิวัฒน์ จันทร์เปรียง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายวัชรากร ศุภศร
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กชายธนากรณ์ คงคำสิงห์
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - เด็กหญิงสิริบงกช แก้วจันทร์
รร.บ้านปราสาท
- 1 - นางสาวกนกวรรณ งามศิริ
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กชายกฤษฏา สังข์วัง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงจันธิมา ง้าวทอง
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงสมิตานัน มุกดาสนิท
รร.หนองถ่มวิทยา
- 1 - เด็กชายสุทธิกานต์ พิมพ์รัตน์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายธนาพร ทองละมุล
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายวิรัตน์ วงษ์หงษ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กหญิงดวงใจ รักกุศล
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กชายชินวัตร เม่นสิน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงศุภมาศ ติงสะ
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - นายปราโมทย์ เพชรดี
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - นายวรเชษฐ์ อุดหนุน
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- 1 - เด็กชายไกรสร สิมพร
รร.สายธารวิทยา
- 1 - นายพีระพงษ์ ผิวสวย
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - นางสาวสไบพรรณ์ ก้านภูเขียว
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กหญิงบุษบา ศรีหารัตน์
รร.บกวิทยาคม
- 1 - เด็กชายศุภศิลป์ อินทร์สม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงรินรดา พรมมา
รร.บ้านปราสาท
- 1 - เด็กชายอภิวัฒน์ ศุภศร
รร.ราษีไศล
- 1 - นางสาวชลิดา แสงสืบ
รร.กระดุมทองวิทยา
- 1 - นายสิทธิชัย ศิริโฉม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นายอภิชาติ ประเสริฐชาติ
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - เด็กชายปิยณัฐ แก้วตา
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายกรวิชญ์ ทองเนตร
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงกนกอร ธรรมทะ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - เด็กชายปัญจสิฐ พลพงษ์
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กชายภูรินทร์ ศรีเสน
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- 1 - เด็กหญิงพรพิมล พรชัย
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กชายปราโมทย์. โพธิ์อุดม
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กชายยุทธิวัฒน์ ภัทรพงศ์ตฤณ
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายนิพล ธรรมวัติ
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาวศศิวิมล เหลาศรี
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กชายต่อศักดิ์ เชื้อหอม
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายกิตติภพ พื้นนวล
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงอิทธิรา ทองไสล
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงผกามาศ สุทธิสิน
รร.สายธารวิทยา
- 1 - เด็กชายอิศเรศ เวียงอินทร์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายสุริยัญ สีแก่
รร.สายธารวิทยา
- 1 - เด็กหญิงชริตา สารสูข
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงอมรรัตน์ ขุนเพชร
รร.หนองถ่มวิทยา
- 1 - นางสาววราภรณ์ อ่อนโส
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กชายภาณุพง์ ทองปัญญา
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กชายเฉลิมเกียรติ กันไชชาติ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายศิริศักดิ์ พันธ์มา
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - นางสาววิมลรัตน์ สุภาพ
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - เด็กหญิงกัญญามาศ แสงชูทอง
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงศศิธร อุ่นแก้ว
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายชูศักดิ์ งาหอม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงธนนันท์ สาวันดี
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กชายอรรถพล แก้วอ่อน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงสุนิสา สินทองประเสริฐ
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - เด็กหญิงณัฐริตา ป้องเศร้า
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นางสาวดวงใจ วงศ์ทอง
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นางสาวศิริวรรณ วิเศษ
รร.แวงแก้ววิทยา
- 1 - นายสุวัฒน์ พื้นพันธ์
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - นายเชิดตระกูล บุดดีเสาร์
รร.สายธารวิทยา
- 1 - นางสาวนฤมล บุญล้อม
รร.ดงรักวิทยา
- 1 - เด็กชายฤทธิพร โสดา
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- 1 - นายกฤตเมธ พยุหะ
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กชายปกรณ์เกียรติ อรรถสิงห์
รร.อบต.ผักแพว
- 1 - เด็กชายสรพันธ์ จันทร
รร.ไตรมิตร
- 1 - นายพิชัย จันทร์เพ็ง
รร.โนนปูนวิทยาคม
- 1 - นายพิสิทธิ์ บัวไขย
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาวอังคนาง บุญสอน
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - นางสาวเบญจวรรณ นามคุณ
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- 1 - เด็กชายวรเศรษฐ์ สิทธิพันธ์
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายพงศกร พวงมะลิ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงสุภาพร โสดาลี
รร.หนองถ่มวิทยา
- 1 - เด็กชายวีรยุทธ โถทอง
รร.ราษีไศล
- 1 - นายสิทธิพงษ์ วงษ์ใน
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นายพีรพงษ์ คงทอง
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- 1 - นายอนิรุทธ์ ยานนท์
รร.ไตรมิตร
- 1 - นางสาววิไลลักษณ์ ยกวิลัย
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นายวิชิต พรมพิมพ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กชายชัชพิมุข บุญวัน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายธีรพัฒน์ บุตรอุดม
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นางสาวภัทรวดี สายอุทา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายธนวัต สาระพงศ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงหนึ่งฤทัย กาศสนุก
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - เด็กหญิงพิมพ์พิกา องอาจ
รร.บ้านปราสาท
- 1 - เด็กชายอภิวัฒน์ วิรุณพันธ์
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กหญิงสุนิตา สายสิงห์
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นายอรรถพล อุ่นอบ
รร.ไตรมิตร
- 1 - นางสาวนภาพร พรมหาร
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณราย
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - นางสาวลลิดา แก้วคูณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงกัลย์สุดา คำนึก
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายศรุต สงสีสุข
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญสาร
รร.บกวิทยาคม
- 1 - นางสาวศศิธร สงผัด
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กหญิงกาญจนา ขันทอง
รร.บ้านปราสาท
- 1 - นายสิทธิศักดิ์ มีผล
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กชายจตุพงษ์ เครือแสง
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - นายรุจนพงศ์ วรรณวงค์
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - เด็กชายอุดม วันทา
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงวิจิตรา หนาแน่น
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- 1 - เด็กชายสุริยนต์ บุญอุ้ย
รร.บกวิทยาคม
- 1 - เด็กชายวรรณ์มงคล ไพรบึง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นางสาวจิตมณี วิไล
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กชายอนุชิต พิมศร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นางสาวลดาเดือน ธรรมานุกูล
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- 1 - เด็กชายเทวฤทธิ์ ศรีคัทนา
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- 1 - เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ยินดี
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - นายณัฐวุฒิ ศรีคำภา
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สุขวงค์
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กหญิงมินตรา บะสุรินทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงปวีณญาดา พยอม
รร.ราษีไศล
- 1 - นายสุริยวงค์ รามศรี
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาวโสภา ชั้นตรา
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - เด็กชายมานะ สุขจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาวธารทิพย์ ฉายสุวรรณ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงสุพรรษา มังคลาด
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาวบุบผกา ไชยนะรา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วปิบุตร
รร.สายธารวิทยา
- 1 - เด็กหญิงมาริสา พิมสุข
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายทัศนัย จันทา
รร.สายธารวิทยา
- 1 - นายณัฐการณ์ ทรงชาติ
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - นายธนากรณ์ พิมพ์พันธ์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - เด็กชายจิรภัทร ธนะชัยภาส
รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
- 1 - เด็กชายพิษณุวัฒน์ เชื้อกูล
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายจีรศักดิ์ สอนกุพันธ์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงกุลณัฐ พลเมือง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายวศิน อนันต์
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - นายธีระวัฒน์ ไชยโคตร
รร.ไตรมิตร
- 1 - นายวัชระ ชูเลิศ
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - นางสาวพรนิภา เทียนแก้ว
รร.แวงแก้ววิทยา
- 1 - นายบุลากร เกษศิริ
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีบาง
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - นางสาวสุนทรีย์ บุญเชิญ
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นายวรวงศ์ สุนันท์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงเบญจมาศ เมืองจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงศิรินทิพย์ วิระษร
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กชายธีรนพ เจริญจิตต์
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายวีระชัย คำพันธ์ชนะ
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงไพลิน พวงมะลิ
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นางสาววาสนา สุมานิล
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กหญิงจริยาพร จันทน์หอม
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นางสาวลลิตา สุวรรณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายผดุงเกียรติ เทพพล
รร.พรานวิบูลวิทยา
- 1 - นางสาวเกศนี อินโบราณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายณธกร ศรีพลัง
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กหญิงวรรณวิภา ชาวนาฮี
รร.ราษีไศล
- 1 - นายเอกราช นามรักษ์
รร.สายธารวิทยา
- 1 - นายศักดิธัช หงษ์ทอง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงลูกน้ำ แสงขาว
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นายอภิดล พลพงษ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิ์กระจ่าง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์พวง
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- 1 - เด็กชายธนเชษฐ โชคมหาศาล
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - เด็กหญิงวาลินีย์ มิตรโสม
รร.โนนปูนวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงมะลิวรรณ โพธิ์ทอง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายณัช จุลวรรณโณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงทักษิณา สอนอาจ
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงเบญจมาศ คำเบา
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงพิมพพ์พร เสาตรง
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นางสาวธนัญญา ใจเอื้อ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นายวัชระ มะลิซ้อน
รร.ศิลาลาดวิทยา
- 1 - เด็กชายธนาวัช พันธ์งาม
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กชายพุทธิธรณ์ สุภาพ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นายกิตติกร บุปผาชาติ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ จันทร์หงษา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กชายเอกพงษ์ ชินศรี
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - นายธนากร อุ่นค่ำ
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - นางสาวแสงเดือน จันทร์ทอง
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - เด็กหญิงภาวิณี เมืองจันทร์
รร.บ้านปราสาท
- 1 - เด็กหญิงสุดาพร จันตะภัก
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทะสน
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงอรวรรณ แก้วนรสิงห์
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - เด็กชายเขมนรินทร์ หลักสุข
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นางสาวรัตติยาภรณ์ สูงสุข
รร.บกวิทยาคม
- 1 - นางสาวภัทราพร ระงับภัย
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงจิรภา บัวแก้ว
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - นางสาวณัฐยา นาคอุ่น
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - เด็กชายชาญวิทย์ ใจซื่อ
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายเทพพิทักษ์ พรหมคุณ
รร.ไตรมิตร
- 1 - นางสาวศิรินยา หล้าธรรม
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - นางสาวสุดารัตน์ สีสัน
รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
- 1 - เด็กหญิงขวัญระชา นกโพธิ์
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - เด็กหญิงจิตสุภา หนูสุวรรณ์
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กหญิงพรชิตา คำตา
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- 1 - นายชาญณรงค์ บุญนาที
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กชายไชยพร ชูเชื้อ
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายธีระกุล ผู้มีสัตย์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - นางสาวชนนิกานต์ โททอง
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นายจักรี ศรีวิลัย
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- 1 - นายปัญญา ศรีละพันธ์
รร.ไตรมิตร
- 1 - นางสาวสุพิชา นิสัยดี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงพรรณิภา ศรีภา
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- 1 - เด็กชายณัชพล คุณสิงห์
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - เด็กชายเฉลียว ทองผิว
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- 1 - เด็กชายชินวัตร พิเศษสุนทร
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายยศศักดิ์พร บุญโสม
รร.สายธารวิทยา
- 1 - เด็กหญิงรัชนีกร สาระพันธ์
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - นางสาวอมรรัตน์ ศรีเสน
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงปติพัทร ไพศาล
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - เด็กหญิงสโรชา นิลดำ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- 1 - นายอธิวัฒน์ สมหวัง
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสุข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงณัฐนันท์ พันธ์จัน
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กชายโกวิต. อาจใจ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - นายธีระพล เทียมไสย
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กหญิงสุจินธร จันทร์หอม
รร.ราษีไศล
- 1 - นายธีระยุทธ สมศรี
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กชายภักดี พิญญาณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงกัญญาภัค สิมดี
รร.ศรีแก้วพิทยา
- 1 - เด็กชายวรโชติ บุตรดา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - นายวัชระ โมห้างว้า
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - นางสาวระพีพร โนนเปลีอย
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - นางสาวสุวนันท์ สะอาด
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- 1 - เด็กชายชนดล ดวงอาจ
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นางสาวพิมณเรศ ละครศรี
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - นายกฤติภัทร มหาสงคราม
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กชายอภิวัฒน์ หนูคำ
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - นายสุริยา แสงกล้า
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กหญิงพลอย หัตจรวย
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - นายศราวุฒิ บุญแท้
รร.หนองถ่มวิทยา
- 1 - เด็กหญิงสุภาพร เมืองจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงสุมิตรา คำแสน
รร.ราษีไศล
- 1 - เด็กหญิงวิลาวัณย์ เยรัมย์
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กหญิงชลธิดา สงผัด
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กหญิงจริญญา ชาธิพา
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงพิชชาอร เกาะประทุม
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - นายจักรพงศ์ เลาหะวานิชย์
รร.พรานวิบูลวิทยา
- 1 - นายภาณุวัฒน์ จันทร์อินทร์
รร.ไตรมิตร
- 1 - เด็กชายธนวัฒน์ ยางงาม
รร.ราษีไศล
- 1 - นายอติวิชญ์ อารีพงศ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงกนกวรรณ แสวงผล
รร.แวงแก้ววิทยา
- 1 - นายกฤษฎา พงษ์จันโอ
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - นางสาวขวัญจิรา นาคำรอด
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - นางสาวบัวสอน อัดจันทร์ทึก
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงณัฐธิชา ผ่านสุข
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- 1 - นางสาวชมัยพร แหล่งหล้า
รร.แวงแก้ววิทยา
- 1 - เด็กชายชัยอนันต์ พรมโส
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- 1 - เด็กชายจิรายุ ปัททะ
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- 1 - นายพงษ์นรินทร์ พลลพ
รร.ด่านอุดมศึกษา
- 1 - นายธวัชชัย มะลิวัลย์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงฐิติรัตน์ พิมมาศ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- 1 - เด็กหญิงอาทิตยา พรรณา
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- 1 - เด็กชายสุรศักดิ์ ไทยสิทธิ์
รร.ผักแพววิทยา
- 1 - เด็กหญิงวิลัยพร โคตรวงศ์
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- 1 - เด็กหญิงอรอุมา พงษ์พา
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- 1 - เด็กชายศรายุทธ พิมทอง
รร.หวายคำวิทยา
- 1 - เด็กหญิงปิยฉัตร ขวัญสง
รร.ราษีไศล
- - 3 เด็กหญิงชลดา คูคำ
รร.หวายคำวิทยา
- - 3 นายวงศ์ธวัช บุญน้อย
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
- - 3 นายกิตติศักดิ์ สุจิตร์
รร.ศรีแก้วพิทยา
- - 3 นายณัฐวุฒิ อโนพันธ์
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- - 3 นางสาวลำใย เพ็งศรี
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 2 นางสาวธนัชชา นันทะเส
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 เด็กชายอนุรุทธ์ บุตรมาลา
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 2 เด็กหญิงมลธิชา แก้วคำ
รร.หวายคำวิทยา
- - 2 นายปริวัติ ดอกพอง
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 2 นางสาวกันต์กมล สิงหชาติ
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 นางสาวน้ำฝน สะเดา
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 2 เด็กหญิงบุษบา พิมพ์ิพิลา
รร.หวายคำวิทยา
- - 2 นายธนวัฒน์ ธรรมวัฒน์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 2 เด็กชายรติพงษ์ จันทร์หอม
รร.สายธารวิทยา
- - 2 นายยุทธนา บ่อแก้ว
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 2 นายอภิวัฒน์ นำภา
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 2 นางสาวพิมพ์วิไล โสภี
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 นางสาวนิศาชล สมเพชร
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 นางสาวภาวดี เกษโข
รร.ด่านอุดมศึกษา
- - 2 นางสาวเจนจิรา พงวัน
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 นางสาวพรสุดา ศิริเทศ
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 เด็กหญิงญารินดา อัปกาญจน์
รร.หวายคำวิทยา
- - 2 เด็กหญิงวิไลลักษ์ ดวงดาว
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 2 นางสาวสาธิตา สุดสงวน
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 นางสาวณัฐมน เทพพล
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 2 นางสาวเพ็ญศรี มนตรีวงษ์
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 เด็กหญิงนลิน นพคุณ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 2 เด็กชายสิทธิศักดิ์ นันทะสิงห์
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 นางสาวจุลี มะปราง
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 2 นายเกียรติไพศาล พันธ์งาม
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 2 นายธีระวัฒน์ ธุสะดี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 2 นางสาวอริยา มนตรีวงษ์
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 นางสาวกนกวรรณ ทับทิม
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 นายศักดิ์ชัย ไชยชนะ
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 2 เด็กหญิงจตุพร นาสาลี
รร.หวายคำวิทยา
- - 2 นางสาวนิตยา พิมพ์มา
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 2 นางสาวฐาปณีย์ มนตรีวงษ์
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 นางสาวธัญสุดา โพธิสาร
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 2 เด็กหญิงนพเกล้า แก้วมนตรี
รร.ผักแพววิทยา
- - 2 เด็กชายสิทธิชาติ หงษ์ทอง
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 2 นายภูมินทร์ เบิกบาน
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 2 นางสาวสุพัตรา ทะวงษา
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 นายนิมิต โคตรนิยา
รร.ราษีไศล
- - 1 นางสาวเพียรพร พินยศ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวชไมพร ทองบ่อ
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงธิดา หงษ์ทอง
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 นายสมรักษ์ สดับจิตร
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 นางสาวมลิวรรณ ทักษิณ
รร.ไตรมิตร
- - 1 นายจิระ คำมูล
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายประมูล ตะนะสุข
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 เด็กชายสหัสวรรษ ศรชัย
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กหญิงฐิติมา บุตร์ดี
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายณัฐพล ฤาชัย
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กหญิงไอลดา ภูขามคม
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กหญิงสายฝน วิจิตร
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายปรีดา พวงพิมพ์
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงอารีรัตน์ ไตรศรี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงสุกัญญา ฝังนิล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นายอรรถพล บุตรแสง
รร.บกวิทยาคม
- - 1 เด็กชายกัมปนาท ภูมิสถาน
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายประเสริฐ ปัญญาวัน
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายณัฐพล ปานทอง
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
- - 1 นางสาววรรณวิภา สมเพชร
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 นายกษาปณ์ โพธิ์พรม
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายทองคูณ สระทอง
รร.บ้านปราสาท
- - 1 เด็กชายภานุพงศ์ วรรณวงษ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงนิพาดา แก้วจันทร์
รร.บ้านปราสาท
- - 1 เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยพรม
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- - 1 นายนวมินทร์ ดวงไชย
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงอุไรพร ไชยแก้ว
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงอนุสรา โชติบุญ
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงสุกัญญา เสน่หา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวมลิวรรณ ทักษิณ
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายยศพล นัยนิตย์
รร.หนองถ่มวิทยา
- - 1 เด็กชายเทิดศักดิ์ เรือมะเริง
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 เด็กชายวรโชติ บุมาพรหม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายบวรชัย บุญครอง
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 1 เด็กหญิงพรทิพย์ ทัศราช
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นายนายพีรพงศ์ สงผัด
รร.ไตรมิตร
- - 1 นายกฤษดา ชุมจันทร์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นายวันพิชิตร มุ่งมาตร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายเอกพงษ์ ตรีระศรี
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กหญิงวิไล โพธิสาร
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 1 เด็กชายกฤษดา รูปใหญ่
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายพีรพล ธรรมอุต
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กหญิงพลอยไพลิน วงศ์ใหญ่
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- - 1 นายจาตุรงค์ สุขจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายนันทวัฒน์ นาคพันธ์สังข์
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายจิตกร นครชัย
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายราชวัฒน์ สามพร้าว
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นางสาวเบญจกุล เครือคุณ
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- - 1 เด็กชายพงษ์วัฒน์ คำแปล
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายธนากร ทิพวัน
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาววันดี ปั่นทอง
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงธนัฐชา แก้วมนตรี
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายวชิรวิทย์ มะปราง
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 1 เด็กชายธนกฤต ด้วงแก้ว
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายณรงชัย สมอาษา
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายธนภัทร คำเลิศ
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายรณชัย อุ่นอก
รร.ไตรมิตร
- - 1 นางสาวสาวิตรี ราชสาร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงอุบลวรรณ คุณสิม
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายภานุกรณ์ นามวงศรี
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายชญานนท์ จอมหงษ์
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- - 1 นางสาวโศจิรัตน์ บุญตา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายอภิชาติ แหวนหล่อ
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นายธวัฒชัย คำประภา
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 เด็กหญิงเกษรา ปฏิเหตุ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นายรัฐพล เพ็ชรักษา
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายธนาตย์ ศรีพล
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นุชจิรากรณ์ สว่างทองหลาง
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายเทพทัต รัตนะวัน
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นายดุสิต ภูลสวัสดิ์
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 นายไชยวัฒน์ ลาลุน
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงปิยฉัตร เพ็งแจ่ม
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กหญิงอลงกรณ์ สวนดอกไม้
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 นายสนธิชัย ศุภศร
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายปีชานนท์ บุญวงศ์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงณัฐวดี แสวงสุข
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายอนุชา อาการ
รร.ศรีแก้วพิทยา
- - 1 เด็กหญิงเนตรนภา ฝังนิล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นางสาวกัญญารัตน์ สมเพชร
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงกาญดารัตน์ อุปปัญญา
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายภานุวัฒน์ มะลิ
รร.ไตรมิตร
- - 1 นางสาวสาวิณี ภูมลี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายปริญญา คูคำ
รร.ราษีไศล
- - 1 นายอรรถพล โยธี
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นางสาวนิภาพร ชูกลิ่น
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 1 นายปุรินทร์ อายุวงษ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายธรรมรัตน์ ตรีรุ่งสุวรรณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายสุรินทร์ โพธิสาร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวดวงกมล คำมาโฮม
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นางสาววฤดี สุเสนา
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงมุกดาภรณ์ ณัฏฐศิริกุล
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงทิพวรรณ ขันตี
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 นางสาวขวัญมณี นิยม
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายกรีฑาพล บุญวงศ์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายณัฐพล ผุยอุทา
รร.บ้านปราสาท
- - 1 นายธรรมนูญ เรืองหงษา
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 เด็กชายวิชิตชัย ผิวจันทร์
รร.จิกสังข์ทองวิทยา
- - 1 เด็กชายอนุชา เสนาะนำ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นายมนตรี สุพรรณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วกัณหา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวเวทิตา ขันทอง
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มไม้
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายพงศกร เอื้องด้วง
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายวุฒิชัย สุภมาตร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายชวกร ฝากทอง
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงวรรณภา โสภากุล
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายวรเชษฐ์ หงษ์ทอง
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 นายสันติสุข นีระมนต์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายมนัญชัย ค่ำคูณ
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงสุปรียา ศรีมงคล
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายโชคทวี รักมิตร
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายอานุภาพ บุญอุ้ม
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงสำลี รัชนา
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 เด็กหญิงจันทิมา พลหาญ
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 นางสาววิไลพร ชนะงาม
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายฐาปนพงศ์ สุภาพ
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ กัลยาโพธิ์
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 นายอิทธินันท์ จันทา
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นางสาวเสาวณีย์ วงศ์พินิจ
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไหมพรหม
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายปราโมทย์ แก้วดอนโมง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายศรัณย์ ศรีสุข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงมาริษา ชุมปรา
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 นายไพโรจน์ ลุนหล้า
รร.ราษีไศล
- - 1 นางสาวณัฐกานต์ สมัครสมาน
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงวชิรินทรา อรรถสิงห์
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 นายกิตติศักดิ์ ยี่ภู่ศรี
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายสราวุฒิ สาสังข์
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายพงศธร โลมาศ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวนุชรินทร์ ทองอิน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายพลวัฒน์ จันทรขันตี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวบุญจิรา คูณสว่าง
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กหญิงยุวดี สุรสิงห์
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กหญิงจุฬาภา ธรรมบุตร
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายฐิตินันท์ ศรีรอง
รร.ไตรมิตร
- - 1 นายสุชาติ แต้มทอง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นางสาวบุษรา ชาติไทย
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 1 เด็กหญิงสุรภา สมดี
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กชายอนุชา อินเสา
รร.ด่านอุดมศึกษา
- - 1 นายชินกร แจ่มศรี
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กชายอนุศิษฎ์ สุวรรณ์
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายปิยสรณ์ โพธิ์พรม
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายระพีพัฒน์ เมืองจันทร์
รร.บ้านปราสาท
- - 1 นายศุภกิจ สะสม
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงอารียา บัวไข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงอารียา ระยับศรี
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 นางสาวพัชรา ลมเชย
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 1 นายวัชระ พัตรามี
รร.ไตรมิตร
- - 1 นางสาวสุทธิดา สินเทาว์
รร.ไตรมิตร
- - 1 นายอนุสิทธิ์ โยธี
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายฉันท์ชัย ศรีสุข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายสุขสันต์ พลกลาง
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 นายสุธิสาร สุภาพ
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวพัชรดาภรณ์ คนคง
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายณัฐพล วรรณเวศ
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายโชคชัย ศรีบุญเรือง
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายภูตะวัน จันทร
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กหญิงสุกานต์ดา เดือนใส
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายกิติศักดิ์ ขันโพธิ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายสราวุธ สาสนาม
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายธัญพิสิทธิ์ แถวทัศน์
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายสายันต์ ภูทอง
รร.หนองถ่มวิทยา
- - 1 นายทินภัทร นาคสด
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
- - 1 เด็กชายแสงเทียน เดชวารี
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นางสาววิภาพร ทองดี
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 เด็กชายเฉลิมชัย มะโนรา
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- - 1 เด็กชายเกรียงไกร โอดคำดี
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 นายสุทธิกานต์ พิมพ์รัตน์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายณัฐกานต์ อุปสาร
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงอารีญา วงค์คำจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงชฎาภรณ์ เขื่อนหก
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายสุพล คำเลิศ
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายสหรัฐ ศิรินอก
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายอรรถพล นามโคตร
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 เด็กชายสัจจาพร จันทพักตร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นางสาวหัสยา มังษา
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายขจรศักดิ์ บัวพันธ์
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงถิรดา ปิยะวงค์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กชายสุพรชัย ขันติวงค์
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กหญิงชนัญชิดา จิตตวงศ์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 เด็กชายพัฒนพงษ์ บุญชู
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายอนุสรณ์ แหวนหล่อ
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ สุวรรณเวียง
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นางสาวขนิษฐา มีศรี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นายสิทธิชัย จิตมั่น
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงตรีรัตน์ ประดับศรี
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นายสุรพัศ วัจนา
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายธนิก ศรีพล
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายนนทชัย วงศ์ชะนะ
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 นายวงศ์กร เครือแสง
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายฐาปกรณ์ ใบเขียว
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายคามินทร์ เสนานนท์
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- - 1 นายพลรัตน์ แดงบุญเรือง
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายพิชัย พรหมศักดิ์
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กหญิงปรียาพร แพรถิ่น
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายอภิสิทธิ์ แพทย์เมืองจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงสุภาพร บุญราช
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นางสาววิลาวัณย์ สมภัย
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายธวัชชัย จันทร
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายธีรศักดิ์ มีศรี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นายวุฒิพงษ์ เครือแสง
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวณหทัย พลงาม
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงรัชนีกร สาระพันธ์
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 เด็กชายภัทรพงศ์ บุญมาก
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวศิริรัตน์ แก้วลอย
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 1 เด็กชายดรัณภพ ทุยคำ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กหญิงปริศนา รวมธรรม
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายเอมศักดา ศรีสุข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 ปาริฉัตร ปัทมะ
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายวัชรพล ศรีดาชาติ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 ชุติมา พันธเสน
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายอภิวัฒน์ จันทร์หอม
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายศุภกฤต มีฤทธิ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายพันธ์ศักดิ์ ดวงพิมพ์
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 นายเอกชัย ปติคะเนย์
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 1 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สาสังข์
รร.ราษีไศล
- - 1 นางสาววัชราภรณ์ ตันตุลา
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงมินตรา หิรัญ
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- - 1 เด็กชายปรีชา ดาวจันทร์
รร.นาแก้ววิทยา
- - 1 เด็กหญิงกัลยา รัตนวัน
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายศุภกิตติ์ ประนม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายศรายุธ สุขจันทร์
รร.บ้านปราสาท
- - 1 นายทัศนัย ดารา
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กชายกลยุทธ์ วายลม
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- - 1 นางสาวทัณฑิมา สุวรรณทา
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายปราโมทย์ สุขเย็น
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายประเสริฐ สุวรรณ์
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายกิตติพันธ์ โพธิ์พรม
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นางสาวสุนิสา ประจันทร์
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายฉกาจ โคตรพรมศรี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงวราภรณ์ ดับโศรก
รร.โพธิ์วงศ์วิทยา
- - 1 เด็กชายธนากร คงคำสิงห์
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายวรุฒน์ ขันรักษา
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายทนงศักดิ์ อ่อนเกษ
รร.หนองถ่มวิทยา
- - 1 นายเจณรงค์ ไชยเสนา
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กหญิงอรพิน วิรุณพันธ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงจรรยาพร จันโท
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงกุลณัฐ สิงหาจร
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายธนพล สอดศรี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายเอเดิร์น เฮิร์น
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงเกษณีย์ อ้วนเขนย
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายสุธัญญา สุดสังข์
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นายปานสิน วิจิตร
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายธนดล สิมมา
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงอรฤทัย อุทัยแพน
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายปริญญา แก้วนรา
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- - 1 นายชรินทร์ พิมมาศ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวพรสวรรค์ สารทอง
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงรจนา สินศิริ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายชาญณรงค์ โพธิ์พรม
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นายวีรพล ถาจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายปฐมพล เลิศศรี
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- - 1 เด็กหญิงอาทิตยา สายศรี
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 เด็กชายเอกลักษณ์ บุญมา
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 นายฉกรรจ์ อ้อยบำรุง
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายเจตตพิมพ์ เพลงดี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงชนกพร กล้าหาญ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายนราศักดิ์ กตะุศิลา
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายสุทธากร พรมจาด
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นางสาวศศิวิมล นันทะสิงห์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงสายธาร วงศ์พินิจ
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 1 เด็กชายฐตวัฒน์ วัตตะกุมาร
รร.ดงรักวิทยา
- - 1 เด็กชายตะวัน แสนยะมูล
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงจันทร์ธิมา คำรอด
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กหญิงกัลยาณี ศรีลาชัย
รร.โพธิ์วงศ์วิทยา
- - 1 นายวัฒนพงษ์ อุญอุ้ม
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายกฤษฎา อุ่นแก้ว
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- - 1 เด็กชายชัยวัฒน์ โพธาราม
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายศราวุฒิ มีศรี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นายเกียรติศักดิ์ นวนคำ
รร.ราษีไศล
- - 1 นายรัฐภูมิ จันทร์ทรัพย์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายพงษ์สิทธิ์ แหวนหล่อ
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงสุวรรณี แก้วจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงปิยาพัชร ศรีวะอุไร
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 นายทินกร พันธ์งาม
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กหญิงศิรินทรา ขุนาพรม
รร.ไตรมิตร
- - 1 นายอภิสิทธิ์ จันทสุวรรณ
รร.ราษีไศล
- - 1 นายอรรรถพล บุญเจิม
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 นายอรรถชัย ประทุมรัตน์
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 เด็กชายชัยยันต์ ไชยสุวรรณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายทินกร รวมจิต
รร.ราษีไศล
- - 1 นายวุฒิไกร คำศิริ
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสวย
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายภูชิต มะนู
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายวิทยา คำพะนา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นางสาวชฎาภรณ์ พงษ์วัน
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 1 เด็กชายอภิชาติ หาญพิทักษ์
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายธนพล เครือแสง
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายภควัฒน์ ปิยะวงษ์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กชายพัฒนพงศ์ เมืองจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นางสาวอรอนงค์ สืบศรี
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 นายภานุพงษ์ ยันวงษา
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
- - 1 นางสาวกรรณิการ์ เมธา
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงภูมินทร์ ทองปาน
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายกฤษดา ธรรมคุณ
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นางสาวหัทยา ดวงมณี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวศศิธร. สำนวน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายศักดิ์สิทธิ์ คงคา
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 1 นายสมพงษ์ จันทวงค์
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวธิดารัตน์ ยั่งยืน
รร.ไตรมิตร
- - 1 นางสาวจามจุรี ทองมั่น
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายพงศธร สุมาลย์
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายเสมียน ปิยะวงษ์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นางสาวศิริวรรณ วิเศษ
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นางสาวนุชธิดา มีศรี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายนัทพร พันธ์ดี
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายภาณุทัศน์ พันธ์งาม
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กหญิงวิภาดา แสงส่อง
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นายภานุเดช บุญศรี
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายนิรุธ มาวัน
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงมนัญญา ไชยพงศ์
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 เด็กชายสุริยา บุญราช
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายฤทธิชัย เขียวอ่อน
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 เด็กหญิงพรรณิศา อินรบุตร
รร.ราษีไศล
- - 1 นายจักรพันธ์ เครือแสง
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวฉัตรจิรา เรืองคำ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายศุภกฤต พลหาญ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวพัชรี นาคใหญ่
รร.ดงรักวิทยา
- - 1 นายสายลม ประถมเสา
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 1 นางสาวอาทิมา สร้อยสิงห์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงสุภาวิตา เสาร์ใส
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- - 1 เด็กชายวัชรินทร์ พูลมาก
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กหญิงณัฐสุดา ยั่วจิตร
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 นางสาววราลักษณ์ เหมรักษ์
รร.หนองถ่มวิทยา
- - 1 เด็กชายธนาวุฒิ บัวไข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงเกื้อกูล จันทร์ชื่น
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นางสาวจันทิมา ใจดี
รร.ไตรมิตร
- - 1 นางสาววิชญาพร เทียมจิตร
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 1 เด็กชายศุภวัฒน์ ศิริวงศ์
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายอดิศร สีดาจันทร์
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- - 1 นางสาวสุกานดา เพียรกล้า
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายกฤชวิชญ์ คำบาง
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายนัฐพล กองธรรม
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงรัตติยากร บึงสุวรรณ
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นายภานุพงศ์ ผดาวัลย์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 เด็กชายภูชิช ช่วยบุญ
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กหญิงพรทิพย์ ทิมเมฆ
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายธนโชติ บุญชัย
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายวรชาติ ศรีดาชาติ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายทวีโชค ทวีกลาง
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายพิทักษ์ ประสาน
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 ชลิตา ด้วงแก้ว
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายจิรวัฒน์ อุ่นแก้ว
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงเบญจมาพร ทรงศรีสวัสดิ์
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 1 นายสุรชัย ใยคำ
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- - 1 เด็กชายกิตตินันท์ พรรณา
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายเจษฎา สุทธปัญญา
รร.ไตรมิตร
- - 1 นายสมพงษ์ จันทวงค์
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวธารารัตน์ ปิยะวงษ์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กชายวีรภัทร ประนม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงสุวิมล พิมพ์หมื่น
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายอนุกูล บัวไข
รร.บ้านปราสาท
- - 1 เด็กชายภูวนัย บัวส่อง
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นายปิยะ สอิงทอง
รร.ราษีไศล
- - 1 นายชานนท์ พาหา
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายพรชัย พินธุโท
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายธนาวุธ บัวไข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายสุนทร ศรีธรรม
รร.ราษีไศล
- - 1 นายสุบรรณ์ มะลาดวง
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาววิภาพร วงษ์สุข
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายสิทธิกร พิมหล่อ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายฤทธิไกร ขันติวงษ์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายมนัติ จำปาเต็ม
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงสิริโสภา ประทุมแดง
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 เด็กชายอรุณรัก อนันตวัน
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงดวงฤทัย สมสุข
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงศุภลัดดา แก้วศรี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวจิลาภา บัวไขย
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายภูมินทร์ บัวไข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายปรีชา เครือบุตร
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายพลกฤต เทศมาตร
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- - 1 นายธนันชัย ทองอินทร์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายประภากร ขันทอง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงณัฐวดี น้อยตา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงสุพัตรา ศรีมันตะ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายมงคล บุญรอด
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายอานนท์ คงบุญวาท
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวอรดี ทำสะอาด
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายทศพล ทับทิมศรี
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นางสาวบวรรัตน์ วรรณทอง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงสุภัตรา แก้วสีดา
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงเรณุกา คำแดง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายอธิวัฒน์ บุญบำเรอ
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กหญิงณัฐกิตต์ อินทร์สำราญ
รร.โพธิ์วงศ์วิทยา
- - 1 เด็กชายนนทธวัช วงค์สิน
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 นางสาวอรพิมล คาวี
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายคมสัน แขกคำ
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายกังวาลไกล นัยพัฒ
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายกิตติพัทธ์ สอนปัญญา
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- - 1 เด็กหญิงสุวรรณา ทองละมุล
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
- - 1 เด็กหญิงฉันทีชย์ อุ่นแก้ว
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายสุริยา พันโน
รร.ด่านอุดมศึกษา
- - 1 เด็กหญิงสุฑาทิพย์ รัตนไกรชัยผล
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 เด็กชายวิษณุวัฒน์ อายุวงษ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายจรัสดำรงค์ ภูนุภา
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงสุพรรษา ข่ายทอง
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 นายภควัฒน์ นันทะเสน
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงดวงฤทัย โพธิ์ชื่น
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงกรวิภา เทนสุนา
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 นางสาวชลทิพย์ สว่างศรี
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- - 1 เด็กหญิงศสินา ขุนาพรม
รร.ไตรมิตร
- - 1 นายวรพจน์ จงหาญ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายนันตชัย สุภาพ
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายเมทนี ตึกรักษา
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายเดชชาติ โนนใชย์
รร.ดงรักวิทยา
- - 1 นางสาวชาลินี ศรีสุข
รร.ศรีแก้วพิทยา
- - 1 นายเมธี ทรงจิต
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงอาทิตยา สินศิริ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงพรชิตา หงษ์ทอง
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 นายศุภกิตติ์ กาบบัว
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายกิตติโชติ วรรณทอง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายวันชัย ยังวารี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กหญิงนภาภรณ์ ดอกบัว
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- - 1 เด็กหญิงปิยวรรณ จังอินทร์
รร.บ้านปราสาท
- - 1 นางสาวเบญจมาศ พรมดี
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงพรพิมล แก้วการุณ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กหญิงพัชรวรินทร์ อินทร์หอม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายภูวดล ไชยวิเศษ
รร.หนองถ่มวิทยา
- - 1 นายศุภกิจ นมัสการ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงอาทิตยา เทียมสี
รร.โพธิ์วงศ์วิทยา
- - 1 นายเกียรติศักดิ์ ปุณประวัติ
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 เด็กชายเจนวิทย์ ยาคำ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นางสาวขัติยาภรณ์ เพ็งวิชา
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายปรวัฒน์ แก้วพวง
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายภูวดล ไชยวิเศษ
รร.หนองถ่มวิทยา
- - 1 นายไกรสร ยางงาม
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นางสาวกุลสตรี สุระสร
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงเดือนฉาย สุขส่ง
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กหญิงสกุลตลา ฝังนิล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นางสาววาธิณี บุญจันทร์
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กหญิงปวีณา ศรีผาย
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงศุภลักษณ์ โพธิ์พรม
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นางสาวธนพร ไชยสุวรรณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายโสภณ พันธ์แก่น
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงศิริรัตน์ จุลละนันท์
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- - 1 เด็กชายนฤนาจ บุญราช
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายกสิกร แก้วพวง
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายเมธี ราศรี
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
- - 1 นางสาวฐิฑภัทร สมรัตน์
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 นางสาวเจนจิรา เหล็กเพชร
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 เด็กชายพิทักษ์ หารบุรุษ
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 นายนายวุฒิไกร อุ่นแก้ว
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 1 นายอภิสิทธิื เหล็กคง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายปรมัต พิมมัชฉา
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กหญิงโสภิศ สายสมบัติ
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กชายธนชัย มูลดับ
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 นางสาวอัญชลี ไชยา
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 เด็กชายสุภาพ ศรีสมพร
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงชฎาพร สุระ
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นางสาวสุนีย์ สิงหะชาติ
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายขจรศักดิ์ พิมพา
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นางสาวพรรณนิภา ทองมนต์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายศราวุฒิ ภาดี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นางสาวพรพรรณ โคตรฤาชา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายวรินทร ยางงาม
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นายวราชัย วิลา
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 1 เด็กชายชัยกมล งามศิริ
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายโสพล พิทักษ์
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญประเสริฐ
รร.ไตรมิตร
- - 1 นางสาวนัฐมล โพธิ์พรม
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กหญิงอาภาวดี เจียงเพ็ง
รร.หนองหว้าประชาสรรค์
- - 1 นางสาวสุนิสา คำอ้วน
รร.ด่านอุดมศึกษา
- - 1 เด็กชายภาณุพงษ์ ทองปัญญา
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- - 1 เด็กหญิงยุพาวรรณ นาคริน
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงนันทนาพร คำจันทร์
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นายชัชวาล ชินทอง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายณฐพล กองสินแก้ว
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กหญิงเนรัญชรา ท่าโพธิ
รร.ราษีไศล
- - 1 นายธีระศักดิ์ พรหมศรี
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยโชติ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงสุนันท์ นานิมิตร
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายนันทกานต์ อิ่มสำราญ
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นายพิชิต ทองสุทธิ์
รร.โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
- - 1 นายกสิกร วงษ์นคร
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงอภิญญา จักรคำ
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 นางสาวนัทธิตรา พงษ์กลัด
รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
- - 1 เด็กชายสถิตย์ เขตกลาง
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายภูธนะ สุภีร์
รร.ไตรมิตร
- - 1 นางสาวนวลจันทร์ แก้วไสย
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นางสาวปราณี พิลาดี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงอารยา จำเนียร
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กหญิงมัสยา กมลมาลย์
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นางสาวจินดารัตน์ ขันวงษ์
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 1 นายวีรวัฒน์ นนทวงษ์
รร.ราษีไศล
- - 1 นางสาววิชุดา ภาดี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายธีรภัทร ประทุมวัน
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงอรณี พรมดี
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กหญิงเบญจมาศ ช่างพิมพ์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงกานต์ธิดา เลิศปรียา
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมอาสา
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายพีรวิชญ์ ศิลาวรรณ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 ภนิตา พิริยะพงษ์
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายกฤษณรงค์ สมบูรณ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 ชลลิตา สิงห์โต
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายภาสกร สถานพงษ์
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายสุรัตน สิมมาเคน
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายอดิศร สุพงษ์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายนิคม ติละบาล
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวกรรณิกา บุุตะเคียน
รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
- - 1 เด็กชายจักรพันธ์ พรมภักดี
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายปฏิภาน ไกรยา
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงนฤมล จันทร์หอม
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวสุชาดา ศรีมงคล
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายสุกฤษฏิ์ บุญจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงณฤทัย แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กหญิงจารุภา แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กชายสุภาพ อินทร์แก้ว
รร.บ้านปราสาท
- - 1 นายทวี ปูพบุญ
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กชายมงคลชัย สุวาท
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กหญิงชลิตา สารสุข
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นายวีระวุธ กว้างนอก
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายชินวัตร สาระบูรณ์
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 เด็กชายปภาวิน หารไชย
รร.ราษีไศล
- - 1 นายวรพรต พันธ์แก่น
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงดารุณี ดาราศรี
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายสุรเดช ตรีคำ
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 นายปิยะศักดิ์ บุญประวัติ
รร.บกวิทยาคม
- - 1 นายพิชิตชัย เรืองคำ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายชิณวัตร ดีถุง
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายอภิสรณ์ เครือแสง
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายดุษฏี อินโบราณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายสัจตยา สิทโท
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงรุ่งทิวา เนื้อจันทา
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 นายไชยวัฒน์ สุดหล้า
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 เด็กหญิงวาสนา สาระพล
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายณัฐวุฒิ สมภาร
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงนัทธมน วิสาพล
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายณัฐพงษ์ ด้วงทอง
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 เด็กชายธวัชชัย ศรีรักษา
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงศรสวรรค์ อินทร์พรม
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กหญิงสุภาวดี ผลอ้อ
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายณัฐพล อุทุมพันธ์
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กหญิงมาริสา พิมสุข
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายพรสวรรค์ มิ่งเมือง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายอภิเดช ทุมพัง
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายไชยา เสนาวัตร
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 นางสาวเจนขวัญ สุภะสร
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงอารียา นามโคตร
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 นายกฤษณะ ใยอาจ
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กหญิงเจนจิรา สระเเก้ว
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายวนิช คำจันทร์
รร.ราษีไศล
- - 1 นายวรพล พงษ์วัน
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายกฤตเมต กิ่วไธสง
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กชายอภิวัฒน์ ธรรมสารกอง
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายศักดิ์ดา ดวงเสนาะ
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายนิรันดร์ ศรีมงคล
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายเรืองศักดิ์ รุ่งเรือง
รร.ดงรักวิทยา
- - 1 นายณรงค์กรณ์ แก้วใสย์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงพัชรีรัตน์ เพชราเวช
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 1 นายจิรายุทธ จันดีศรี
รร.ดงรักวิทยา
- - 1 เด็กชายสุกิจ ศรีสุข
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กชายอาธร อาการ
รร.นาแก้ววิทยา
- - 1 เด็กหญิงจุฑามาศ พันธ์มา
รร.หนองถ่มวิทยา
- - 1 เด็กหญิงนิตยา เพชรผา
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 1 นายบุญส่ง พรมจันทร์
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นายวุฒิพงษ์ โยธี
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายเสกสรร วงกันยา
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายทัศน์พล บุตรจินดา
รร.ราษีไศล
- - 1 นายสุริยา ปินะสา
รร.ด่านอุดมศึกษา
- - 1 นายเดชชาติ โนนใชย์
รร.ดงรักวิทยา
- - 1 เด็กหญิงขนิฐา แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นางสาวสุภาวดี เชื้อหงษ์
รร.ราษีไศล
- - 1 นายกฤษดา นราวงษ์
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงสุภาพร เมืองจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงกุลนัฐ ชาติมนตรี
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 นายอุดมศักดิ์ ดวงพล
รร.พรานวิบูลวิทยา
- - 1 นายนฤเบศร์ จันทะนาม
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายวุฒิชัย ทองพันชั่ง
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายธนาธิป จันทร์ลี
รร.หนองถ่มวิทยา
- - 1 นายณัฐวุฒิ ส่งเสริม
รร.กระดุมทองวิทยา
- - 1 เด็กชายอัครพล ชื่นบาน
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายธนันท์ชัย รัตนะวัน
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายจีรพงษ์ คำแก้ว
รร.ราษีไศล
- - 1 นางสาวจิดาภา บุตรน้อย
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นางสาวอริสา ช่างกลึง
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 1 เด็กหญิงอำพร แสนศรี
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายธวัธชัย ผู้มีสัตย์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงฤทัยชนก บุญสิทธิ์
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 นายปรัชญา แกมเอี้ยม
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายสุรสิทธิ์ สวาท
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายณัฐพล ปานทอง
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
- - 1 นางสาวปิยะพร ศรีสุภาพ
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 นายกิตติศักดิ์ กะตะศิลา
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กชายสิทธิศร สันสันต์
รร.บ้านปราสาท
- - 1 เด็กหญิงอัจฉรา พิศพงษ์
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
- - 1 เด็กชายสถาพร โพธิสาร
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 เด็กชายอัษฎาภรณ์ สีคำ
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงวิชุดา สระทอง
รร.บ้านปราสาท
- - 1 เด็กหญิงสุกันดา ศิริโฉม
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงจินตพร พรมพิมพ์
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 เด็กหญิงชนิกานต์ บุญรัตน์
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 เด็กชายวรวุฒิ จันทะเสน
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กชายบรรจง นกน้อย
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายกิตติศักดิ์ แดงชาติ
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 นายนนท์ชนินทร์ สมจิตร
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กหญิงณิชกานต์ ทรวงจะโปะ
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายสรรยา ใจสมสุข
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 นางสาวสุภาวดี ชูกลิ่น
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายชัยงาม ชุมจันทร์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นายอรรถพล บุญเจิม
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 เด็กชายกิตติศักดิ์ สิงห์โท
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กหญิง พิมพ์นิภา นวลงาม
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 1 เด็กชายจิรายุ ชูก้าน
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงฐิติพร โพธิ
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 เด็กหญิงศิริยา จันทนา
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นายอรรถกร อายุวงษ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายสหรัฐ พันธเสน
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กชายธีรศักดิ์ หลักดี
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 เด็กหญิงดวงพร พรมมา
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงลลิตา คำเมือง
รร.ไพรธรรมคุณวิทยา
- - 1 เด็กชายพงษ์ศิริ ดีอ้อม
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองใบศรี
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นางสาววรรณวิภา ฮาตะสุ้ย
รร.ดงรักวิทยา
- - 1 นายอาวุธ ศรีมงคล
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 1 เด็กชายยศวริศ เครือแสง
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวสุกัญญา แก้วใสย์
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงพิยะดา เที่ยงอ่อน
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กหญิงสุวนันท์ จิตชื่น
รร.ราษีไศล
- - 1 นายสุธินันท์ บุญนอง
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นายสมรักษ์ วาไชยะ
รร.ตระกาศประชาสามัคคี
- - 1 เด็กชายเสริมศักดิ์ แก้วจันทร์
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 เด็กชายอภิวัฒน์ หนูคำ
รร.ประชาพัฒนศึกษา
- - 1 เด็กหญิงอาริยา เวียงคำ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นายสันติพงษ์ สุพันธ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายธรรมนูญ นามะกิ่ง
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 นายวัชรพงษ์ อาจใจย์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 พุทธาวรรณ บุระณะ
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กหญิงวิชญาดา ศักดิ์เทริน
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กหญิงธันยพร โสดา
รร.กุญชรศิรวิทย์
- - 1 นายบุญเชิด ประทุม
รร.หนองถ่มวิทยา
- - 1 เด็กหญิงพัชรี นามปัญญา
รร.นาแก้ววิทยา
- - 1 นายทวีศักดิ์ อุไรล้ำ
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายกฤษชนะพล ชิณราช
รร.ราษีไศล
- - 1 นางสาวศิริวรรณ พิญญาณ
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงสุธาสินี พิมพ์หมื่น
รร.บ้านเพียนาม
- - 1 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสนาะ
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 นายฐิติวัจน์ ทวีธนวาณิชย์
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายภีระศักดิ์ สุขจันทร์
รร.บ้านปราสาท
- - 1 นายอำพล ถมคำ
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 นายนนท์ชนินทร์ สมจิตร
รร.สายธารวิทยา
- - 1 นางสาวนวลหงษ์ เพิ่มพูน
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กหญิงพนิดา คำภาวะ
รร.ราษีไศล
- - 1 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรรัตน์
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์พรม
รร.แวงแก้ววิทยา
- - 1 นายศรัญ แจ่มศรี
รร.เมืองแคนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงสาลินี ศรีลาชัย
รร.โพธิ์วงศ์วิทยา
- - 1 นายชานนท์ ศรีดาชาติ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายณัฐพงษ์ เจนถูกใจ
รร.ไตรมิตร
- - 1 นายวรพันธ์ สุนันต์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงศิรินภา ประชัน
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 นายธวัชชัย วรรณทอง
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายอรรถพล สุภาพ
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 เด็กชายนนทวัฒน์ สมาลีย์
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายธีระศักดิ์ ศรีโพนดวน
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงณัฐชา เพ็งบุญมา
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายธนากร แก้วใส
รร.ผักแพววิทยา
- - 1 นายณัฐพงษ์ งอนสวัน
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงจิรภา บัวแก้ว
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กชายจิรานุวัฒน์ ประคองใจ
รร.บ้านปราสาท
- - 1 เด็กชายคฑาวุฒิ โททอง
รร.โคกสะอาดวิทยาคม
- - 1 นางสาวศิรินภา กองแก้ว
รร.โนนปูนวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงกิ่งแก้ว โพธิสาร
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงอารียา สุธรรม
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 นายวีระชาติ ศรีสุข
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม
- - 1 นางสาวปนัดดา สารโท
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กหญิงรุ่งนภา พรมโสภา
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 เด็กหญิงสุวนันท์ ธรรมวัติ
รร.อบต.ผักแพว
- - 1 เด็กชายธนวัฒน์ แซ่เลา
รร.บ้านสิริขุนหาญ
- - 1 นายอัษฎาวุธ สมพร
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายธนวัต สาระพงษ์
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์รัตน์
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
- - 1 นายณัฏฐชัย สมพร
รร.ศิลาลาดวิทยา
- - 1 นายวีระยุทธ์ เสริมจันทร์
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นางสาวศศิธร จันทศรี
รร.กันทรอมวิทยาคม
- - 1 เด็กชายธนัญชัย สุขเหลือง
รร.ไตรมิตร
- - 1 เด็กชายสนธยา วิเชียร
รร.โพธ์ธาตุประชาสรรค์
- - 1 เด็กหญิงสิริยากร ศรีด้วง
รร.โพธิ์วงศ์วิทยา
- - 1 นางสาวสุภาพร บุญเอนก
รร.ราษีไศล
- - 1 นายคาวี สีสังข์
รร.กุดเสลาวิทยาคม
- - 1 เด็กชายธีรชัย แหวนหล่อ
รร.หวายคำวิทยา
- - 1 นายกฤษณะ แพงวิเศษ
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 เด็กหญิงจริยา แสงสกุล
รร.บ้านเปือยนาสูง
- - 1 เด็กชายศตวรรษ รัตนศรี
รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
- - 1 นายสหรัฐ ดอนกันหา
รร.ราษีไศล
- - 1 เด็กชายธวัชชัย ปัถถาสาย
รร.สายธารวิทยา
- - 1 เด็กชายวุฒิชัย จันทร์คำ
รร.ด่านอุดมศึกษา
- - 1 นายกิติ ทองโกมล
รร.ไพรบึงวิทยาคม
- - 1 นายทวีชัย คำแก้ว
รร.ราษีไศล
- - 1 นายวรวุฒิ สุขทำ
รร.เมืองจันทร์วิทยาคม


จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ :: http://pao.ssk.in.th