หน้าหลัก อบจ.ศรีสะเกษ กำหนดการ เกียรติบัตรกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ

พิมพ์บัตรผู้บริหารสถานศึกษา แข่งขัน กีฬานักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 ปี 2561
ที่ สถานศึกษา ผู้บริหาร
1 นายอภิศักดิ์ แซ่จีง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2 นายสุพจน์ ดำริห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง
3 นายพิชัย ถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท
4 นางวิไลวรรณ ทรงกลด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
5 นายสนใจ พลศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา
6 ว่าที่ พ.ต.พิศาล วรจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
7 นายสรศักดิ์ พลประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ธาตุประชาสรรค์
8 นายกมล สาลีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
9 นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบกวิทยาคม
10 นายอาลัย หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา
11 นายอดิศักดิ์ รัตนวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา
12 นายสว่าง บุญกัณหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหวายคำวิทยา
13 นายธนาเดช วุฒิเสลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม
14 นางวราภรณ์ โทนะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา
15 นายธงชัย เหมเกียรติกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
16 นายสมศักดิ์ มะเส
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา
17 นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
18 นายณรงค์ โพธิ์บุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร
19 นายณรงฤทธิ์ แขมคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
20 นายนิคม สุคันธชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
21 นายกู้เกียรติ เลขาตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
22 นายปราโมทย์ ครุธแก้ว
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดงรักวิทยา
23 นายชัยวัฒน์ พันธ์โคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
24 นายถวิล สร่ายหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
25 นางวัชรินทร์ คำวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
26 นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
27 นายทองคำ พรมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล
28 นายอรุณ ชื่นตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
29 นายโสภณ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
30 นายเอกชัย ตองอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา
31 นายมานิต ธรรมสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วพิทยา
32 นายศุภเดช ประทุมเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์
33 นายสมจิตร ศรีจันทร์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล
34 นายสิทธิ์ สุระโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา
35 นายพันธ์ศักดิ์ ทรงกลด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
36 นายสมบูรณ์ แก้วกันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
37 นายจิรศักดิ์ ปราบเสียง
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
38 นายอิทธิ ศรีมาธรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
39 นายศึก ลูกอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
40
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักแพว
41 นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
42 นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
43 นายนพดล ชำนาญค้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
44 นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
45 นายปรีชา ศักดิวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
46 นายดนัย วัฒนปาณี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
47 นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
48 นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
49 นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
50 นางสุนีย์ ทองนำ
ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ
51 นางสมัย ดอกดวง
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
52 นายปรีชา พรมทา
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
53 นางสาวทัศนันท์ สุโพณะ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่่
54
55 นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ
อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ
อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57 นายสุพจน์ ดำริห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงรักวิทยา
58 นายวิชิต ไตรสรณกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
59 นายอนุชา ปัญญานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียนาม
60 นายสุริยนต์ จันทร์แจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง
61 นายก่อพงศ์ พรหมทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์


จัดการแข่งขันโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ :: http://pao.ssk.in.th