ที่ คลิกเลือกโรงเรียน รวม
1 โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 2 0 0 2
2 ราษีไศล 1 1 0 2
3 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 1 1 0 2
4 โคกสะอาดวิทยาคม 0 1 1 2
<< ดูเหรียญทุก รร.>>