ที่ คลิกเลือกโรงเรียน รวม
1 ราษีไศล 3416 1969
2 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 2827 2176
3 กุดเสลาวิทยาคม 2313 1854
4 สายธารวิทยา 216 1340
5 เมืองจันทร์วิทยาคม 132 1126
6 ไพรธรรมคุณวิทยา 914 1437
7 ไพรบึงวิทยาคม 710 2542
8 โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 68 1024
9 หนองถ่มวิทยา 68 721
10 พรานวิบูลวิทยา 67 1326
<< ดูเหรียญทุก รร.>>