นักกีฬาเหรียญรางวัลสูงสุด
6 - - เด็กชายกรรชัย ศุภศร
รร.ราษีไศล
5 1 - เด็กชายชลธี สุขเกษม
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
4 - 1 นางสาวนภาพร พรมจันทร์
รร.กุดเสลาวิทยาคม
4 - - นายชัชวาลย์ วันทะวี
รร.ราษีไศล
3 1 - เด็กหญิงสิริวิมล แสนพล
รร.สายธารวิทยา