ทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 8 ปี 2557
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนราษีไศล